.FILE 2G 3G 4G 5G
Nosa på programmering | åk F-3

Hur fungerar en robot? | 3 av 3

Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens.

Finns det saker som du måste göra i en viss ordning?

Fundera först enskilt på frågan och sedan tillsammans med en kompis. Avsluta med att prata i mindre grupper. Finns det saker som du alltid gör i en viss ordning för att det ska fungera?

Beskriv hur du gör när du ska

  • borstar tänderna
  • dukar
  • går på toaletten.

Hjälp Svea rätt

Svea har gått för att köpa en present. Nu har hon kommit in i skogen där trollen bor. Svea är programmerad att inte tycka om trollen så hon går snabbt. En bit längre fram ser Svea tre stigar. Vilken ska hon välja för att slippa trollen? När hon kommer närmare ser hon en stor skylt.

Reflektera över ordningen

Förklara vad orden betyder:

  • sekvens
  • algoritm
  • rät vinkel

Fundera tillsammans:

  • Kommer Svea att välja samma väg om ni ändrar ordning på instruktionerna?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att introducera begreppen algoritm och sekvens.

Förberedelser

Inför denna lektion rekommenderar vi att du har genomfört dessa två lektioner:

Skriv ut detta arbetsblad. Ta fram fyra stickor eller liknande till varje elev/grupp. Tänk igenom hur du vill introducera begreppen algoritmsekvens och rät vinkel för eleverna. Algoritm kan liknas vid en lista med instruktioner som är nödvändiga att ha för att lösa ett problem eller nå ett mål. Kanske kan en slalombacke med portar vara en bra bild att använda? Du måste ha rätt utrustning och följa rätt väg genom portarna för att ta dig i mål. Sekvens handlar om att följa en viss ordning. Kanske som när man blandar saft? Gör först si - ta fram ett glas, sen så - häll i en femtedel saft, och sist så här - fyll på med kallt vatten. Allt i en bestämd ordning.

Genomförande

Inled med att samtala om hur eleverna har gjort instruktioner till Svea vid tidigare lektioner. Hur tänkte de och vilka instruktioner gav de när Svea skulle klä sig och gå över bäcken? Förklara begreppen algoritm, sekvens och rät vinkel. Repetera även ordningstalen första, andra, tredje och fjärde. Läs berättelsen om Svea tillsammans och dela sedan ut det utskrivna arbetsbladet Svea stig och stickorna.

Facit

Skylt nummer 3.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Matematiska resonemang och uttrycksformer

- Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
- Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 1-3)
Algebra

- Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-