Vanliga frågor

Vad är Digitala lektioner, vad innehåller ett lektionspaket, kommer ni ta fram lektioner för gymnasiet och erbjuder ni någon typ av fortbildning? Få svar på vanliga frågor om Digitala lektioner.

Om Digitala lektioner och digital kompetens

Vad är Digitala lektioner?

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs från Internetstiftelsen . Digitala lektioners lektionsbank innehåller över 150 färdiga lektioner med fokus på skrivningarna om digital kompetens i läroplanen för grundskolan, Lgr22.

Innehållet i lektionsbanken spänner över många skolämnen och olika aspekter av digital kompetens. Målet med lektionsbanken är att den ska ge alla lärare möjlighet att utveckla alla elevers digitala kompetens. Digitala lektioner kom till för att stödja skolornas arbete med de läroplansförändringar som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Vad är digital kompetens?

I arbetet med Digitala lektioner har Internetstiftelsen tagit avstamp i de fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket använder sig av. Digital kompetens handlar om att

1. förstå hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle
2. kunna använda och förstå digital teknik
3. kunna förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
4. kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Vilka står bakom Digitala lektioner?

Internetstiftelsen står bakom Digitala lektioner. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar som syftar till att möjliggöra för människor att kunna nyttja internet på bästa sätt och som bidrar till att stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Digitala lektioner är en sådan satsning. Internetstiftelsen har även olika former av fortbildning för lärare.

 

Till vem riktar sig Digitala lektioner?

Internetstiftelsen har skapat Digitala lektioner för lärare, pedagoger och skolbibliotekarier i svenska grundskolan för att stödja dem i arbetet med att stärka elevers digitala kompetens.

 

Hur fungerar Digitala lektioner?

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs som är kostnadsfri. Syftet med Digitala lektioner är att presentera lektioner som stärker elevers digitala kompetens. Allt innehåll är fritt att ladda ner, bearbeta och använda för alla i skolan och utanför. Du kan ladda ner alla lektioner till din Google Drive samt dela övningar i Google Classroom och Microsoft Teams. Du kan även ladda ner lektionerna som PDF:er.

 

Vad innebär det att Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs?

Allt material på Digitala lektioner är tillgängligt under en öppen och fri Creative Commons licens - Erkännande På Samma Villkor 4.0. Det innebär att du fritt får ladda ner, bearbeta och sprida materialet. Det enda du behöver göra om du väljer att sprida dina bearbetningar är att berätta att du använt material från Digitala lektioner. Anledningen till att materialet på Digitala lektioner är öppet och fritt är för att alla elever i skolan ska få möjlighet att utveckla djupare digitala kunskaper.

 

Varför är Digitala lektioner gratis?

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar, däribland Digitala lektioner.

Syftet är att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Syftet med Digitala lektioner är att främja elevers digitala kompetens och stödja lärare i deras arbete.

Kan jag bidra med lektioner?

Vi tar gärna emot tips på lektioner och lektionsmaterial. Kontakta oss då via mejl.

Kan jag få löpande information om Internetstiftelsens skolsatsningar?

Ja, skriv upp dig för vårt nyhetsbrev för våra skolsatsningar här så får du information om Digitala lektioner, utbildningar och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare.

Om ämnesområden och lektionspaket

Vad är ett ämnesområde?

På Digitala lektioner har vi valt att använda Skolverkets definition av digital kompetens och läroplanen för grundskolan (Lpf 11) för att tydliggöra hur du som lärare kan arbeta med digital kompetens utifrån olika teman, vilka vi har valt att kalla ämnesområden. I varje ämnesområde finns lektionspaket som alla är kopplade till läroplanen och till relevanta kursplanerna i grundskolan.

 

Vad är ett lektionspaket?

På Digitala lektioner har vi lagt in alla lektioner i lektionspaket. Ett lektionspaket är en samling lektioner som innehåller flera aspekter av de olika ämnesområdena i digital kompetens. Du kan välja att använda ett helt lektionspaket, en lektion eller en del av en lektion. Alla lektioner är kopplade till unika lektionspaket.

Vad innehåller lektionspaketen i källkritik?

Indelningen av lektionerna om källkritik utgår från tanken att varje lektionspaket ska innehålla lektioner kopplade till fyra aspekter av digital källkritik:

 • källa
 • söka
 • granska
 • använda

Det finns en viss progression mellan de olika lektionspaketen, men den som väljer att bara använda ett paket ska få med sig väsentliga delar av samtliga fyra aspekter. Källkritik är en färdighetsträning och innehållet i lektionerna är framtaget för att kunna fungera som ett naturligt inslag i ämnesundervisningen.

Målgrupp: alla årskurser, samtliga lärare, viss tonvikt mot svenska och so-ämnen, skolbibliotekarier

Vad innehåller lektionspaketen i digitalisering?

Indelningen av lektionerna under ämnesområdet Digitalisering: Påverkan på individ och samhälle utgår från olika områden inom vilka digitaliseringen har förändrat människors vardag så som sätt att kommunicera, arbeta och så vidare. Det finns ingen progression mellan de olika lektionerna eller lektionspaketen. De områden som våra lektioner rör har starkast kopplingar till det centrala innehållet i kursplanerna för ämnet svenska och samhällskunskap.

Målgrupp: främst lärare i svenska och samhällskunskap, årskurs 4–6 och 7–9

Vad innehåller lektionspaketen i värdegrund?

Indelningen av lektionerna under ämnesområdet Värdegrund: Schysst och trygg på nätet utgår från tanken att varje lektionspaket ska innehålla lektioner kopplade till tre aspekter av värdegrundsarbetet i klassrummet:

 • lag och rätt
 • netikett
 • integritet

Den som väljer att bara använda ett paket ska få del av samtliga tre aspekter. Eftersom det åligger all personal i skolan att arbeta med värdegrund är innehållet i lektionerna bara i undantagsfall kopplat till ett enskilt ämne.

Värdegrundsarbetet genomsyrar alla skolans ämnen, hela läsåret och berör all personal verksam i skolan. Skolans och skolpersonalens uppdrag är att genom hela skoltiden förmedla grundläggande värden som: demokrati, medmänsklighet, saklighet, likvärdighet, rättigheter och skyldigheter. Det är delvis därför en del lektioner som även kopplar till ämnesområdena Digitalisering eller Källkritik ligger under området Värdegrund.

Målgrupp: lärare i samtliga ämnen, tips om hur man kan arbeta med lektionerna bygger i högre grad på årskurs samt gruppens och individens sociala utveckling än centralt innehåll i ett specifikt ämne.

Vad innehåller lektionspaketen i teknik?

Under ämnesområdet Teknik: Säkerhet och historia har alla lektioner tydliga kopplingar till teknikämnet och det som i kursplanen handlar om att eleverna ska ”utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet”. Det finns ingen progression mellan lektioner eller paket. Vart och ett av lektionspaketen utgår snarare från specifika delar av det centrala innehållet i respektive årskurs.

Målgrupp: lärare teknik, samhällskunskap och historia, främst årskurs 4–6 och 7–9.

Vad innehåller lektionspaketen i programmering?

Under ämnesområdet Programmering: Analog och digital finns de lektioner i digital kompetens som handlar om programmering, både analog och digital. Det finns även övergripande lektioner som handlar om att förklara för eleverna varför de behöver förstå programmering och varför de behöver programmeringskunskaper. De bygger ofta, men inte alltid på progression.

Målgrupp: lärare i samtliga årskurser i matematik och teknik, även lärare i samhällskunskap för årskurs 7–9.

Om spara- och dela-funktionerna

Vad får jag spara från Digitala lektioner?

På Digitala lektioner finns det möjlighet att spara och ladda ner allt material, bild, text, arbetsblad. Du får ladda ner allt material gratis och sedan fritt bearbeta det eftersom resursen är en öppen lärresurs skapad för skolan.

Hur fungerar spara-funktionen till Google Classroom?

På Digitala lektioner kan du antingen spara hela lektioner eller delar av dem. Du kan välja att spara hela lektioner som pdf eller på Google Drive. Du kan också spara alla lektionsdelar till ditt Google Classroom eller Microsoft Teams och göra uppgifter för eleverna.

När du använder funktionen för Google Classroom ber Google dig om att ge Digitala lektioner tillstånd att spara ner innehåll till ditt Google-konto. Du ger då Internetstiftelsen rätt att hantera data kopplat till ditt Google-konto. Dessa skrivningar kan upplevas som omfattande, men krävs för att underlätta för dig som lärare. Spara-funktionen får tillstånd att göra det som läraren annars skulle ha gjort manuellt, det vill säga skapa filer i Classroom och sedan lägga uppgifter som "Sparade inlägg", alltså utkast.

Här följer förklaringar, tillsammans med Googles benämningar, av vad spara-funktionen gör:

 • Spara filer till lärarens Google Drive (View and manage Google Drive files)
 • Visa kursnamn så att läraren kan välja var filen ska sparas (View and manage metadata of files in Google Drive, Manage your Google Classroom classes)
 • Lägga till uppgifter som "Sparade inlägg" i Google Classroom (Manage course work and grades for students in the Classroom classes you teach and view the course work and grades for classes you administer.)

Inget personuppgiftsbiträdesavtal behövs

Spara-funktionen är byggd med Javascript. Den varken hanterar eller lagrar någonting på Internetstiftelsens servrar, istället sker allt i användarens webbläsare. Internetstiftelsen har inget register över användare av Digitala lektioner och därför behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal mellan skolan och Internetstiftelsen. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter kring detta.

När du använder Digitala lektioners spara-funktion sparar du ner lektionens innehåll och kan därefter fritt bearbeta och dela den på skolans lärplattform. Har du önskemål om att kunna spara i andra format? Kontakta oss via mejl.

Hur fungerar dela-funktionen till Microsoft Teams?

Dela lektionsavsnitt

På Digitala lektioner finns en dela-funktion där du kan dela avsnitt av lektioner till Microsoft Teams antingen till en person, grupp samt kanal, eller genom att skapa en uppgift. Du importerar då lektionsdelar till ditt team. Välj vilket team lektionerna ska läggas till i.

App

Du har även möjlighet att ladda ner Digitala lektioners app som en flik inne på ditt Teams-konto och skapa uppgifter/lektioner i OneNote Klassanteckningsboken som du kan dela med dina elever. Vid nedladdningen av appen kommer du att behöva godkänna att appen får tillgång till din profilinformation och teamets information, detta är ingen information som Internetstiftelsen har tillgång till.

Så här gör du för att installera appen:

 1. Skapa ett nytt Team eller använd ett färdigt. Det är dock obligatoriskt att det/de Team(s) du använder dig av har en konfigurerad Klassanteckningsbok. Detta eftersom Klassanteckningsboken är det verktyg som samverkar med Digitala lektioner.
 2. Välj team/grupp i ”Lägg till i ett team”.
 3. Klicka på ”Installera”.
 4. Välj den kanal där fliken ska synas. Enklast är att välja ”Allmänt” och därefter klicka på ”Konfigurera”.
 5. Klicka på ”Spara”.
 6. Fliken ”Digitala lektioner” finns nu i er grupp/ditt team. Ni kommer automatisk till den fliken.
 7. Kom ihåg att tillåta "pop-up-fönster" i din webbläsare. Detta är för att applikationen ska autentiseras mot ert Office 365-konto.

För att distribuera innehållet och/eller skapa en uppgift följ stegen nedan.

 1. Välj ut den lektion du vill jobba med och klicka därefter på den.
 2. Ute till höger - välj vilken del/vilka delar av lektionen du vill distribuera till Klassanteckningsboken och eventuellt skapa en uppgift för. Klicka för att gå vidare!
 3. När du klickar på den valda delen så distribueras en kopia av den delen till "Innehållsbiblioteket" i Klassanteckningsboken. Du kan därefter också välja att skapa en uppgift utifrån lektionens innehåll. Denna uppgift ligger som utkast under fliken ”Uppgifter”/”Assignments”. Du kan också innan du gör det, bearbeta och dela upp materialet så det passar ditt syfte.
 4. För att färdigställa uppgiften så behöver du distribuera uppgiften till eleverna via fliken ”Uppgifter”. Här klickar du på ”Lägg till resurser” och väljer ut rätt del i ”Innehållsbiblioteket”. Distribuera därefter innehållet till utvald del i elevernas anteckningsböcker. Här finns också möjlighet att välja ut vilka elever som ska tilldelas uppgiften samt publiceringsdatum och förfallotid.
 5. Dubbelkolla i Klassanteckningsboken → ”Innehållsbibliotek” samt elevernas anteckningsböcker att lektionen har kopierats samt distribueras på rätt sätt.

Hör gärna av dig via mejl vid frågor eller om du har förslag på förbättringar för Digitala lektioners koppling till Teams.

Hur fungerar dela-funktionen till sociala medier och mejl i en lektion?

För att tipsa dina kollegor om en specifik lektion så finns det en dela-funktion till sociala medier och mejl under rubriken "För läraren" och fliken "Dela lektionen" längst ner i varje lektion. Du delar genom att klicka på någon av ikonerna.

Om GDPR

Vad är GDPR?

GDPR syftar till att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter (till exempel IP-adresser), men att samla in personuppgifter innebär dock inte nödvändigtvis att GDPR inte efterlevs. GDPR anger bland annat att personuppgifter får behandlas under förutsättning att det finns en rättslig grund för behandlingen (till exempel samtycke) och att behandlingen iakttar vissa principer (till exempel principen att så få personuppgifter som möjligt ska samlas in för att uppnå ändamålet). Personuppgifter får därför samlas in och behandlas, under förutsättning att behandlingen uppfyller kraven i GDPR. Internetstiftelsen anser att det är viktigt att GDPR efterlevs, då reglerna ska stärka skyddet för fysiska personers personuppgifter.

Kan jag använda Scratch i skolan med hänsyn till GDPR?

Scratch servrar ligger utanför EU och samlar genom sin tjänst in personuppgifter precis som på vanliga webbplatser. Om du inte har ett konto eller loggar in för att använda Scratch är användningen av Scratch som att besöka vilken webbadress som helt på nätet och du kan använda tjänsten för att programmera. När du använder Scratch utan att ha ett konto sparar du dina projekt lokalt på datorn eller på ett externa minnen (usb-minnen). För mer information om Scratch behandling av personuppgifter, hänvisar vi dig att kontakta Scratch.

Om fortbildning för pedagoger

Erbjuder ni någon fortbildning för pedagoger?

Ja, vi erbjuder olika typer av fortbildning inom digital kompetens för pedagoger, allt från föreläsningar av Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan, till en podd som bland annat kan användas som underlag för kollegiala samtal. Läs mer om våra olika fortbildningssatsningar här.

Vad är podden Digitala lektioner?

Podden Digitala lektioner är en fortbildningssatsning för lärare från Internetstiftelsen. Kristina Alexanderson samtalar med gäster om hur de arbetar med digital kompetens i undervisningen. Gästerna tar exempel från sin vardag utifrån ämnesområdena källkritik, programmering, värdegrund, digitalisering och teknik. Podden är tänkt att inspirera och bjuda till reflektion kring skolans uppdrag att erbjuda digital kompetens för alla. Varje avsnitt är max 20 minuter så att du ska hinna lyssna medan du diskar, åker buss eller tar en promenad. Kort kompetensutveckling för lärare på språng helt enkelt.

Hur kan jag använda podden Digitala lektioner för fortbildning?

 

Podden Digitala lektioner kan användas som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i skolans arbete med att utveckla digital kompetens.

Varje avsnitt tar upp någon av de fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket lyfter fram:

 • att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
 • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling
 • att kunna använda och förstå digitala verktyg och idéer

Till varje avsnitt hittar du frågor, lektionsmaterial och tips på vidare läsning.

 

Övrigt

Finns det lektioner för gymnasiet?

Vi har tagit fram lektioner som täcker läroplanen för årskurs F-9 från och med den 1 juli 2018. Vi har inte tagit fram lektioner specifikt riktade mot gymnasiet, men i och med att Digitala lektioner är en öppen lärresurs så är det fritt för dig som gymnasielärare att bearbeta och anpassa lektionerna så att de passar för att stärka dina elevers digitala kompetens.

 

Jag ser inte videoklippen – vad kan vara fel?

I vissa lektioner finns det videoklipp att titta på. Dessa är inbäddade från Youtube. Om du inte ser videoklippen kan det bero på att du inte gett ditt samtycke till tredjepartskakor.

Gå till Anpassa kakor längst ner på sidan eller anpassa cookies på sidan Om kakor. Godkänn alla kakor och ladda sedan om sidan.

Finns det lektioner för anpassad gymnasieskola?

Vi har tagit fram lektioner som täcker läroplanen för årskurs F-9 från och med den 1 juli 2018. Vi har inte tagit fram lektioner specifikt riktade mot anpassad gymnasieskola, men i och med att Digitala lektioner är en öppen lärresurs så är det fritt för dig att bearbeta och anpassa lektionerna så att de passar för att stärka dina elevers digitala kompetens.

Finns det lektioner för vuxenutbildning?

Vi har tagit fram lektioner som täcker läroplanen för årskurs F-9. Vi har inte tagit fram lektioner specifikt riktade mot vuxenutbildning, men i och med att Digitala lektioner är en öppen lärresurs så är det fritt för dig som lärare att bearbeta och anpassa lektionerna så att de passar för att stärka just dina elevers digitala kompetens.

Går det att individanpassa lektioner?

Eftersom Digitala lektioner är en öppen lärresurs så är det fritt för dig som lärare att bearbeta och anpassa lektionerna så att de passar för att stärka just dina elevers digitala kompetens.

Finns det lektioner för fritidsverksamhet?

Eftersom Digitala lektioner är en öppen lärresurs så är det fritt för dig som jobbar inom skolan att bearbeta och anpassa lektionerna så att de passar för att stärka just dina elevers digitala kompetens.

En publik bestående av lärare sitter i en hörsal och lyssnar på ett föredrag

Fortbildning

Vill du utveckla din digitala kompetens? Missa då inte att Internetstiftelsen erbjuder olika typer av fortbildning för dig som ska arbeta med digital kompetens i skolan.

En lärare pratar inför en klass i mellanstadiet

Lärarhandledningar

Ladda ner våra lärarhandledningar – i lärarhandledningarna får du även bra förslag på teman och praktiska ingångar till undervisningen i klassrummet.