.FILE 2G 3G 4G 5G
Nosa på programmering | åk F-3

Hur fungerar en robot? | 2 av 3

Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och hur digital teknik styrs.

Hjälp Svea

Läs texten om roboten Svea och hjälp Svea hitta rätt väg.

Vilken är den kortaste vägen?

Arbeta i par och lös uppgiften.

  1. Vilka instruktioner ska du ge Svea om hon ska gå den kortaste vägen?
  2. Vilken är den kortaste vägen?
  3. Hur många steg skulle Svea ha varit tvungen att ta om hon bara hade kunnat gå på triangulära eller runda stenar?
  4. Vem är det som skriver instruktioner till en robot?

Reflektion

Fundera tillsammans på frågorna

  • Beskriv hur ni gjorde för att hitta rätt väg åt Svea?
  • Var det någon som räknade stenarna bakifrån, det vill säga från mål?
  • Finns det bara en rätt väg att gå?

Arbeta vidare

  • Rita vägen Svea ska gå med en penna så att man kan följa den.
  • Rita pilar som visar hur Svea ska gå. Rita först på pappret. Rita sedan pilarna i en följd som en instruktion som Svea skulle kunna följa. Så här: pil ner, pil ner, pil ner...       
  • Rita med hjälp av pilar en instruktion som visar en alternativ väg. Byt instruktioner med varandra och kontrollera om Svea kommer över bäcken.
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att träna datalogiskt tänkande. Målet är att eleverna ska förstå att en robot enbart kan göra det som den fått i instruktion att göra.

Förberedelser

Inför denna lektion rekommenderar vi att du har gjort lektionen Hur fungerar en robot? (lektion 1 av 2).

För att genomföra denna lektion behöver du skriva ut den bifogade filen under rubriken "Genomförande" nedan, som är ett arbetsblad om att få roboten att utföra den uppgift den är programmerad för. Eleverna behöver en tärning och pennor i färgerna svart, grön och röd. Förklara att antalet steg inte är detsamma som antalet färgade stenar, 10 steg från start till mål ger 9 färgade stenar. Öva gärna på att slå en tärning och gå så många steg som tärningen visar. Visa hur sista steget måste göra så att roboten når land och inte står på en sten. Precis som man gör när man spelar ett vanligt tärningsspel och ska komma i mål. Förklara även begreppet diagonalt.

Genomförande

Eleverna ska räkna ut och ta ställning till vilken väg roboten Svea är programmerad att gå. Uppgiften är att följa roboten när hon ska gå och handla. Svea måste ta sig över en bäck. I bäcken ligger stenar som har olika former: cirklar, trianglar och rektanglar. Svea är programmerad att gå 10 steg för att komma över bäcken. Men vilken färg är det som ligger så att Svea kan ta exakt 10 steg från start till mål? Låt eleverna titta på instruktionerna och börja räkna stenarna på egen hand en stund innan de i par får jämföra och diskutera. Gå igenom i helklass. Du hittar arbetsbladet för lektionen här: Svea hoppar.

Vi rekommenderar att du efter denna lektion gör följande lektion tillsammans med dina elever:

Facit

De fyrkantiga stenarna ger en väg på 10 steg. Svea går på nio svarta stenar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Matematiska resonemang och uttrycksformer

- Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
- Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 1-3)
Algebra
- Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-