Algoritmer, geometri och mönster | 1 av 4

Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

Lektionsförfattare: Måns Jonasson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge eleverna ökad förståelse för hur algoritmer kan användas för att skapa mönster och geometri inom matematik. Detta genom att analysera, modifiera och skapa algoritmer i Scratch för att samtidigt öva på att programmera.

Förberedelser

Eleverna behöver ha grundläggande kunskaper i programmeringsverktyget Scratch funkar. Ett tips är lektionsserien Scratch för nybörjare med dem. Då får eleverna lära sig verktyget genom att stegvis bygga ett spel. Lektionen bygger också på att eleverna är bekanta med begreppet algoritmer. Låt eleverna undersöka begreppet genom att göra lektionen Undersök och diskutera sökalgoritmer.

Tänk på att det är viktigt att förmedla att programmering handlar om att prova, testa och göra om. Misstag och fel är nödvändigt för att kunna lösa problem. Prata gärna med eleverna om begreppet bugg. Förslagsvis genom att använda material från lektionen Buggar eller fel vid programmering.

Om Scratch

Scratch är ett verktyg där eleverna arbetar med programmering genom att använda block som sammanfattar kodsnuttar i ”vanlig” kod. Scratch är ett programmeringsverktyg för barn och unga som är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT. Med Scratch kan du lära dig grunderna i programmering genom visuella block som byggs ihop likt legobitar för att skapa spel, animationer och enklare program.

Scratch finns på svenska och många andra språk. Det är helt gratis att använda. Om du använder inloggning är dock Scratch inte GDPR-kompatibelt. MIT har inte PuB-avtal och lagrar all sin data på servrar utanför EU. Det innebär att du som lärare behöver ta ställning till och informera dig hur du kan använda Scratch programvara på bästa sätt.
Om du undviker användarkonton som är kopplade till eleverna kan du arbeta med Scratch utan att vara inloggad. Du kan då spara ner projekten lokalt på datorn.

Genomförande

Titta på Scratch-projekten tillsammans med eleverna och låt dem sedan remixa dem för att skapa algoritmer som löser uppgifterna.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 7-9)

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.
 • Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • Matematisk problemlösning: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för problemlösning.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hur kan matematiska former användas av datorer?

Instruktioner

Titta på filmen

2 Lektionsdel 2:

Repetera begreppen och formlerna

Instruktioner

Arbeta enskilt eller tillsammans med en kompis och utgå från filmen och dina matematiska kunskaper.

Besvara frågorna:

 1. Varför används datorer för att skapa matematiska former?
 2. Vad krävs för att en dator ska kunna rita geometriska mönstret?
 3. Vad är en algoritm? Hur används den av en dator?
 4. Hur kan du använda Scratch i matematiken?
 5. Testa dina matematikkunskaper
  1. Vilken är Pythagoras sats? Vad används den till? (Använd begreppen: kateter, hypotenusa och rätvinklig triangel)
  2. Ange hur du räknar ut omkrets och area på en rätvinklig triangel.
  3. Kan du formeln för cirkelns omkrets och area?
3 Lektionsdel 3:

Nästa lektion - Gör en talföljd

Instruktioner

Arbeta vidare med programmering och geometri i lektionen Talföljder och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster 2 av 4

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss