.FILE 2G 3G 4G 5G
Mattetal på datorskärm
Koda ett mattetest | åk 4-6

Koda ett mattetest | 1 av 5

Lektionen handlar om att använda programmeringskunskaper för att skapa ett enkelt multiplikationstest.

Skapa en matematisk fråga som programmet kan rätta svaret på

Arbeta i par. Titta tillsammans på koden och svara på frågorna.

 1. Vad gör programmet? Beskriv med några rader.
 2. Vad händer om du inte kan svaret på frågan: 3 * 6 ?
 3. Hur kan du göra för att rätta den som svarar fel?
 4. Läs din svar för tre kompisar och lyssna på vad de har skrivit. Hade ni ungefär samma svar? Om inte, diskutera!

Skapa en fråga som gör att programmet kan ge dig rätt svar

villkorsblock i Scratch

Blocket "om_då_annars"kallas på programmeringsspråk för en "villkorssats". Villkor används för tala om för datorn vad den ska göra om villkoret är "sant" - då händer __ om villkoret inte är "sant" -annars- händer något annat.

Programmera villkor i Scratch

 1. Gå till Scratch och skapa ett nytt projekt genom att klicka på Skapa.
 2. Kopiera koden för att skapa en egen multiplikationsuppgift.
 3. Vilket är villkoret i ditt program och vad händer om villkoret är sant?
 4. Vad händer om villkoret inte är sant?
 5. Gör ditt program mer personligt genom att till exempel ändra texten i blocken "säg...i...sekunder" (det lila blocket).
  Eller genom att byta bakgrund till en egen genom att klicka på "scen" "Ny bakgrund".
 6. Vad för andra saker kan du göra för att göra programmet mer personligt?
 7. Spara ditt projekt. Glöm inte att namnge det så att du kan bygga vidare nästa lektion.

Avslutande reflektion

Visa ditt projekt i Scratch för en kompis och svara på frågorna tillsammans.

 1. Vilka förändringar gjorde du för att göra programmet mer personligt? Visa varandra.
 2. Råkade du ut för några buggar (fel) i ditt program? I så fall, hur löste du dem? Berätta för varandra om dem.
 3. Programmen ni har gjort är ganska enkla. Vad saknas för att programmet ska bli mer användbart för en elev som behöver öva på multiplikation? Gör en lista.
 4. Jämför era listor i klassen och diskutera vilka förbättringar ni tycker behövs för att utveckla programmet.
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att fördjupa elevernas kunskap om programmering med hjälp av arbete i programmeringsytan Scratch.

Förberedelser

En förutsättning för lektionen är att eleverna har grundläggande kunskaper i hur blockprogrammeringsverktyget* Scratch fungerar som programmeringsspråk. Du hittar fler lektioner där verktyget Scratch används om du tittar under resurssidan för Scratch. Eleverna behöver ha var sitt konto på Scratch vilket kräver att de har tillgång till en egen e-postadress.

Arbetet bygger på att låta eleverna testa blocket "fråga och vänta" för att förstå hur det går att använda i kombination med en villkorssats (blocket "om_då_annars"). Multiplikationstabellen ingår i ämnesinnehållet i kursplanen i matematik och genom att använda den blir uppgiften tydlig och begriplig för eleverna.

*Blockprogrammeringsverktyg är ett verktyg där eleverna arbetar med programmering genom att använda block som sammanfattar kodsnuttar i "vanlig" kod. Scratch är utvecklat av MIT – Massachusetts Institute of Technology  .

Genomförande

Lektionen bygger på att du låter eleverna "härma" blocken på bilderna när de skapar sitt eget program. De kan göra programmet mer "personligt" genom att till exempel använda en annan bakgrund eller egen sprajt. Eller genom att de arbetar med en annan multiplikationsuppgift.

Uppföljning och fördjupning

Det här är den första lektionen av tre som bygger på samma test. Sedan kan eleverna bygga ett allmänt multiplikationstest i de två sista lektionerna.

Lektionen är del 1 av 5 i lektionsserien Koda ett mattetest.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 4-6)
Algebra
- Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Sannolikhet och statistik
- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Problemlösning
- Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
- Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 4–6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-