.FILE 2G 3G 4G 5G
Nosa på programmering | åk F-3

Hur fungerar en robot? | 1 av 3

Lektionen handlar om datalogiskt tänkande för ökad förståelse för digital teknik.

Vad är en robot?

Sitt med en kompis och fundera tillsammans på frågorna. Rita varsin bild.

  1. Vad är en robot?
  2. Hur fungerar en robot?
  3. Kan robotar tänka?
  4. Vem bestämmer vad en robot ska göra?
  5. Rita en robot.

Klä roboten Svea

Läs villkoren för att klä på roboten Svea och gör sedan de uppgifterna.

Jämför med varandra

Jämför era svar med en annan grupp och fundera tillsammans.

  1. Löste ni uppgiften på samma sätt?
  2. I vilken ordning klär du på dig, när du ska gå ut på rast?
  3. Gör alla andra kompisar likadant?
  4. Vad skiljer ditt sätt att klä sig från en robots?
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna exempel på vad datalogiskt tänkande är och varför det har betydelse vid programmering.

Förberedelse

Skriv ut Svea som klippdocka. Det är ett arbetsblad som handlar om att instruktioner måste utföras i rätt ordning.

Genomförande

För att en robot ska kunna utföra en uppgift måste instruktionerna komma i rätt ordning. I den här övningen ska eleverna sortera, vilket de kan de göra på två sätt. De kan antingen sätta siffror framför instruktionerna för att de ska komma i rätt ordning eller så kan de utgå från vilka påståenden som är sanna respektive falska. Låt eleverna ha kladdpapper där de kan skissa på olika lösningar.

Låt eleverna titta på instruktionerna på egen hand en stund och sätta ut siffror som markerar hur de tror att Svea ska klä på sig. Be dem sedan att jämföra och diskutera parvis. Gå igenom i helklass.

Vi rekommenderar att du efter denna lektion gör följande lektioner tillsammans med dina elever:

Facit


5  Ta på stövlarna.
1  Ta på tröjan.
7  Ta på hatten.
3  Ta på byxorna.
2  Ta på strumporna.
6  Ta på halsbandet.
4  Ta på jackan.

F Hon tar på sig halsbandet före stövlarna.
S Hon tar på strumporna före jackan och hatten.
S Hon tar på sig tröjan före jackan.
S Hon tar på sig byxorna före stövlarna.
F Hon tar på sig strumporna först.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Matematiska resonemang och uttrycksformer
- Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
- Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-