Grunderna i programmering - vad är en dator? | 1 av 6

Lektionen är en introduktion till att förstå vad en dator är.

Lektionsförfattare: Anna Eriksson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge en förståelse för vad en dator är och hur den fungerar.

Genomförande

Lektionen är en introduktion till programmering. Inled med en genomgång där du tillsammans med eleverna pratar om hur de tror att den dator fungerar. Låt eleverna visa hur de tänker genom att göra en teckning. Låt dem gärna visa/rita hur de tror att en dator fungerar. Ta sedan det samtalet till vad programmering är.

Förberedelser

Ta med papper, pennor eller kritor så att eleverna kan rita.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Kan datorer tänka?

Instruktioner

Arbeta med frågorna. Fundera lite själv först sedan kan ni prata om frågorna i grupp.

 1. Vad är en dator?
 2. Datalogiskt tänkande – vad kan det vara?
 3. Kan en dator tänka?
 4. Vad tror du det är att tänka datalogiskt?
2 Lektionsdel 2:

Rita hur en dator fungerar

Instruktioner

Ta fram papper och penna.

 1. Rita en dator som du har.
 2. Rita och beskriv hur en dator fungerar.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Visa din teckning.

Visa din teckning och berätta hur en dator fungerar.

4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med lektion

Instruktioner