.FILE 2G 3G 4G 5G
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - skapa instruktioner | 2 av 6

Lektionen handlar om att göra en instruktion.

Gör en instruktion

Arbeta på egen hand med arbetsbladet. Använd pilar för att göra instruktioner som får robothunden att hitta till benet.

Du kan ladda ner arbetsbladet här.

Det här är en algoritm

Läs texten om regler för en algoritm högt tillsammans.

Regler för en algoritm

En algoritm måste vara:

 • Exakt - datorn förstår inte om du stavar fel eller skriver på ett ungefär.
 • Fullständig - datorn kan inte gissa sig till det du har glömt eller struntat i att skriva.
 • I rätt ordning - datorn utför saker i den ordning de står, så det är viktigt att ordningen blir rätt.

Skriv en algoritm

Om du ska skriva en algoritm för att få "Olle" att hämta en penna. Då skriver du kanske så här:

 • res dig upp
 • ta ett steg åt vänster
 • gå två steg framåt

Om du glömmer något eller ger instruktionen i fel ordning fungerar den inte och uppgiften blir inte utförd.

 1. Skriv en algoritm för något av följande:
  • rita en blomma på tavlan
  • ställ upp stolen på bänken
  • kasta pappret i papperskorgen
  • lägg dina skolböcker i skolväskan
 2. Testa din algoritm - fungerade den?
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge en förståelse hur entydiga instruktioner kan skapas, hur man följer dem för att kunna programmera.

Genomförande

Lektionen är en introduktion till programmering. Introducera begreppen programmering, algoritm och datalogiskt tänkande. Visa på tavlan hur det fungerar med pilar och väderstreck för att gå åt olika håll. När du är säker på att alla har förstått går du vidare och börjar arbeta med pappersmaterialet där eleverna ska klippa ut pilar och limma i rätt ordning. Avsluta med att sammanfatta och repetera de nya begreppen. Pröva gärna att befästa begreppen med strukturen "Fråga, fråga, byt"  för kooperativt lärande.

Förberedelser

Ta med papper, pennor eller kritor så att eleverna kan rita.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Matematiska resonemang och uttrycksformer
- Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
- Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och
digitala modeller.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll (åk 1-3)

Algebra
- Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund
för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-