Grunderna i programmering - symboler | 4 av 6

Lektionen handlar om att skriva instruktioner för programmering.

Lektionsförfattare: Anna Eriksson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öva på att skriva instruktioner.

Förberedelser

Lektionen kan vara en fortsättning när du har gjort materialet i lektionerna Grunderna i programmering – skapa instruktioner och Grunderna i programmering – loopar.

Genomförande

Lektionen består av en kort repetition av loopar och väderstreck, sedan arbetar eleverna med arbetsbladet. Avsluta tillsammans med att se hur eleverna har löst uppgiften.

Material:

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Att styra föremål med programmering.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

  • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Skriv instruktioner för att komma till skatten

Instruktioner

Skriv instruktioner för att komma till skatten. Ladda ner arbetsbladet här.

2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Jämför era instruktioner med varandra och reflektera över frågorna.

  • Är era instruktioner likadana? Hitta skillnader och likheter.
  • Hur många upprepningar fanns det?
  • Använde du loopar för att göra instruktionen kortare?
  • Finns det flera lösningar?
  • Blev instruktionerna olika långa?
  • Vad beror det på?
3 Lektionsdel 3:

Arbeta vidare med grunderna i programmering

Instruktioner

Arbeta vidare med programmering genom att göra lektionen Grunderna i programmering – felsök | 5 av 6