.FILE
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - vad är en dator? | 1 av 6

Lektionen är en introduktion till att förstå vad en dator är.

1

Kan datorer tänka?

Arbeta med frågorna. Fundera lite själv först sedan kan ni prata om frågorna i grupp.

 1. Vad är en dator?
 2. Datalogiskt tänkande - vad kan det vara?
 3. Kan en dator tänka?
 4. Vad tror du det är att tänka datalogiskt?
2

Rita hur en dator fungerar

Ta fram papper och penna.

Rita hur en dator fungerar

 1. Rita en dator som du har.
 2. Rita och beskriv hur en dator fungerar.
3

Sammanfatta

Visa din teckning och berätta hur en dator fungerar.

Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge en förståelse för vad en dator är och hur den fungerar.

Genomförande

Lektionen är en introduktion till programmering. Inled med en genomgång där du tillsammans med eleverna pratar om hur de tror att den dator fungerar. Låt eleverna visa hur de tänker genom att göra en teckning. Låt dem gärna visa/rita hur de tror att en dator fungerar. Ta sedan det samtalet till vad programmering är.

Förberedelser

Ta med papper, pennor eller kritor så att eleverna kan rita.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Kan datorer tänka?
 • Lektionsdel 2
  Rita hur en dator fungerar
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen