.FILE
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - symboler | 4 av 6

Lektionen handlar om att skriva instruktioner för programmering.

1

Skriv instruktioner för att komma till skatten

Skriv instruktioner för att komma till skatten.

2

Sammanfatta

Jämför era instruktioner med varandra och reflektera över frågorna.

 • Är era instruktioner likadana? Hitta skillnader och likheter.
 • Hur många upprepningar fanns det?
 • Använde du loopar för att göra instruktionen kortare?
 • Finns det flera lösningar?
 • Blev instruktionerna olika långa?
 • Vad beror det på?
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öva på att skriva instruktioner.

Förberedelser

Lektionen kan vara en fortsättning när du har gjort materialet i lektionerna Grunderna i programmering - skapa instruktioner och Grunderna i programmering - loopar.

Genomförande

Lektionen består av en kort repetition av loopar och väderstreck, sedan arbetar eleverna med arbetsbladet. Avsluta tillsammans med att se hur eleverna har löst uppgiften.

Material:

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Skriv instruktioner för att komma till skatten
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen