.FILE 2G 3G 4G 5G
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - sammanfatta begreppen | 6 av 6

Lektionen repeterar och sammanfattar några centrala begrepp inom programmering.

Gör korsordet

Arbeta i par med att lösa korsordet.

Ladda ner korsordet här.

Sammanfatta

Gå igenom korsordet gemensamt i klassen och diskutera frågorna.

  • Fanns det ord och begrepp som du inte kunde?
  • Vilka ord och begrepp var nya?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att repetera begreppen kring programmering.

Förberedelser

Denna lektion passar bra som fortsättning när man har gjort materialet:

Genomförande

Lektionen kan antingen göras som en enskild uppgift och får då ett större fokus på läsförståelse, eller så kan man göra en genomgång tillsammans av alla ord/begrepp först. Sedan löser eleverna korsordet. Avsluta med en gemensam genomgång av korsordet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Matematiska resonemang och uttrycksformer
- Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
- Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva på dator.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-