.FILE 2G 3G 4G 5G
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - loopar | 3 av 6

Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner.

Rita mönster och skapa loopar

Arbeta i par med arbetsbladet. Här kan du ladda ner bilden som pdf.

 1. Titta på bilden och beskriv mönstret av former? Skriv ner det: kvadrat, cirkel, cirkel, triangel och så vidare.
 2. Hur många gånger måste du skriva cirkel för att beskriva hela mönstret?
 3. Kan du skriva det på ett enklare sätt?

Gör en egen instruktion

Arbeta i par och rita varsitt mönster.

 1. Rita ett mönster med minst 2 rader som har exakt samma instruktion.
 2. Kan du göra en loop av det?
 3. Ge din sekvens till din kompis som ska skriva ut hela sekvensen med ord (kvadrat, cirkel, triangel).
 4. Vad är en loop?
 5. Hur hjälper loopar den som skriver instruktioner till datorer?

Sammanfatta

Sammanfatta det du gjort och använd orden.

 • programmering
 • mönster
 • instruktion
 • algoritm
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att beskriva stegvisa instruktioner för programmering.

Förberedelser

Lektion om loopar passar bra som fortsättning på lektionen Grunderna i programmering - skapa instruktioner (lektion 1 av 5).

Genomförande

Materialet består av tre delar. Första delen visar skillnaden mellan att skriva ut ett mönster som det är eller med hjälp av en loop. I andra delen tillämpar eleverna kunskapen genom att göra egna mönster och skapa en loop. Eleverna återskapar sedan varandras mönster med hjälp av instruktionen i loopen. Avsluta med att sammanfatta: Vad är en loop? Hur använder man loopar när man programmerar?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Matematiska resonemang och uttrycksformer
- Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
- Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och
digitala modeller.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll (åk 1-3)

Algebra
- Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund
för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-