Ett samtal om distansundervisning

Hur förändras skolvardagen för en lärare och hennes elever när skolan plötsligt går över helt till digital distansundervisning? Lyssna på ett samtal mellan Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen med Linda Svanberg, bildlärare på Järfälla gymnasium.

Linda beskriver hur hon, hennes skola, klassrum och elever i mars 2020 – i princip över natt – ställde om från ”vanlig” klassrumsundervisning till undervisning enbart via internet.

Lyssna på samtalet – enskilt eller i ditt lärarlag

I samtalet  får vi en unik inblick i hur Linda ser på att arbeta på distans med bildämnet. Lyssna och låt innehållet inspirera till fortsatt samtal om de möjligheter och utmaningar som digital undervisning på distans innebär. Ta även del av Lindas elevers arbete genom att besöka deras webbplats: Esteterna.se.

Reflektera i lärarlaget kring samtalet

Linda pratar om att hon tycker det ibland är svårt att avgöra hur lång tid en uppgift kommer att ta när hon arbetar digitalt. Känner du igen hennes upplevelse?

 • Vad är det som gör att vi kan ha svårt att bedöma hur lång tid ett moment tar när undervisningen sker digitalt?
 • Kan Lindas upplevelse av svårigheterna att avgöra hur lång tid en uppgift tar vara ett exempel på en så kallad barnsjukdom? Är det en svårighet som i så fall försvinner i takt med att erfarenheten av att undervisa digitalt på distans ökar?
 • Om en del av svårigheten snarare ligger inbyggd i situationen eller i mediet – i det digitala mötet – i sig, hur kan ni som lärare hitta nya vägar i det?

Linda nämner att hon tycker det är svårt att få till ordentliga samtal på digitala plattformar och i digitala möten. Känner du igen det?

 • Hur arbetar du och dina kollegor för att skapa goda lärandesamtal på digitala plattformar och i digitala möten?
 • I vilken utsträckning har du och dina kollegor reflekterat tillsammans med era elever kring hur samtalen och mötet mellan lärare och elev kan förändras när man arbetar digitalt?
 • Har du eller dina kollegor upplevt motsatsen till det Linda beskriver, att digitala plattformar och möten kan öppna för nya typer av samtal?
 • I hur hög grad skulle du säga att det går att få till ett utvecklande lärandesamtal i en digital undervisningssituation? Vilken slags digital kompetens behöver du och dina elever ha och hur får ni den?

Linda beskriver i samtalet hur hon använder alla delar av sin kompetens som lärare för att anpassa sin undervisning till de nya förutsättningarna – digitalt på distans. En modell som ofta används för att beskriva lärarens digitala kompetens är T-pack-modellen.

 • Utgå från T-pack-modellen och samtala om den digitala kompetensen i er arbetslag  i förhållande till de tre aspekterna: pedagogisk-didaktisk-, innehålls- och teknisk (digital) kompetens . Vilka är era styrkor? Vad kan ni behöva förbättra? Hur kan ni arbeta för att synliggöra och få tillgång till er gemensamma kompetens?

En utmaning som Linda belyser i samtalet är kopplad till bedömning. Hon upplever själv att hon varit mer ”generös” i sin återkoppling kring elevernas arbete under tiden som undervisningen varit digital på distans. Är det något du känner igen?

 • Hur förändras din bedömning när du bara kan ta del av det digitala resultatet? Upplever du att du är; mer generös eller mer skeptisk?
 • Vilka kunskaper krävs för att du ska kunna bedöma ett elevarbete som är digitalt?
 • Vilka faktorer är det som gör att det kan vara svårare att bedöma elevernas arbete när man arbetar digitalt?
 • Upplever du att du gör samma bedömning av ett/det arbete dina elever gör digitalt på distans som du skulle ha gjort på motsvarande insats i klassrummet?
 • I vilken utsträckning har du och dina kollegor belyst frågan om eventuella skillnader i återkoppling och bedömning av arbete i det fysiska respektive digitala klassrummet med era elever?

Distansundervisning en utmaning. Linda berättar i samtalet att hon arbetar i sin hemmastudio, vilket du kan se på bilderna.

 • Vilka förutsättningar finns för att du skulle kunna sköta all undervisning på distans?

Bilder från distansundervisningen