.FILE 2G 3G 4G 5G
Pixelfigurer på blå bakgrund
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Vad hände på internet när du föddes?

Lektionen handlar om samhällets digitalisering.

Vad gjorde internet när jag föddes?

Gör en tidslinje som visar internets utveckling. Visa några viktiga händelser innan 1996 och fokusera sedan på tiden efter -96 och framåt. Skriv in viktiga händelser ur den digitala historien tillsammans med viktiga händelser i ditt och dina klasskamraters liv.

 • 1996 En internetuppkoppling är årets julklapp
 • 1998 Google startar
 • 1999 De första konsolspelen
 • 2001 Wikipedia lanseras
 • 2003 Skype lanseras - det går att ringa via internet
 • 2004 Facebook
 • 2005 Youtube startar
 • 2007 Iphonen lanseras
 • 2010 Instagram
 • 2011 Snapchat
 • 2011 Twitch
 • 2012 Gangnam style
 • 2014 Musical.ly
 • 2014 Echo (Amazons smarta högtalare)
 • 2016 TikTok
 • 2016 Pokémon Go
 • 2017 Fortnite

Så har internet gjort skillnad

Här ser du några olika situationer där internet och möjligheten att använda digital teknik har inneburit en förändring i människors sätt att handla och agera. Beskriv hur man gör idag och hur man gjorde innan internet fanns.

 • planera, boka och beställa en resa
 • resa med kollektivtrafik
 • söka jobb/utbildning/skola
 • fotografera
 • handla kläder och skor
 • hitta adress och telefonnummer till någon
 • skriva en text
 • betala räkningar
 • lyssna på musik
 • titta eller lyssna på favoritprogrammet
 • ringa hem
 • komma för sent
 • hitta till en plats eller adress där du inte varit tidigare

Sammanfatta

Diskutera och fantisera!

 • Hur tror du att digitalisering och vår uppkopplade vardag kommer att förändra vårt sätt att leva i framtiden? Använd listan och fundera på hur vi kommer att göra de sakerna i framtiden.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra hur internet och tillgången till digitala verktyg har förändrat människors vardag, arbetsliv och fritid.

Förberedelse

Om du vill använda andra händelser och tidpunkter till tidslinjen behöver du förbereda dem. I sammanfattningen: Den stora berättelsen om internet  och 50 år med internet  av Fredrik Wass kan du och dina elever få veta mer om internet. Några roliga punkter hittar du även i Veckorevyn 23 saker vi minns från år 2000 (det var en helt annan värld)  . Du kan också använda Kristina Alexandersons presentation om internethistoria med några nedslag  .

Vill ni skapa digitala tidslinjer föreslår vi att ni använder ett av följande verktyg: Creately,  Timetoast  Timelinemaker  Popplet  TimeGraphics 

Genomförande

Inled lektionen med att skapa en tidslinje tillsammans. Gör enstaka nedslag längre tillbaka i tiden, men koncentrera er mest på tiden från 1996 och framåt. Det var året då en internetuppkoppling var årets julklapp i Sverige. Komplettera med viktiga händelser utifrån elevernas perspektiv (verktyg, appar, spel, tjänster som de använder i sin vardag). Samtala om utvecklingen och olika händelser samtidigt som tidslinjen växer fram. Låt eleverna arbeta i par eller mindre grupper med att beskriva hur några olika vardagssituationer, samhällsfunktioner och fritidsaktiviteter har förändrats i takt med att internet och de digitala systemet har utvecklats och blivit vanligare.

Fördjupning

Eleverna arbetar i par eller gruppvis och skapar en presentation i till exempel Prezi  . Uppgiften är att välja de tre förändringar som internet/digitaliseringen har inneburit som de tycker är viktiga. De ska även motivera sina val och gärna presentera goda argument för varför de tycker som de gör.

Vi rekommenderar också att du använder lektionen Vad är internet egentligen?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur
individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet Teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-