.FILE 2G 3G 4G 5G
dator med skruvmejslar på skärm
Grunder i programmering | åk 4-6

Varför behöver vi förstå programmering?

Lektionen handlar om att skapa en instruktion för att programmera en hiss.

Vad är programmerat?

Titta på filmen och svara på frågorna.

 1. Hur påverkar programmerare vår vardag?
 2. Finns det saker i klassrummet som är programmerat?
 3. Varför behöver vi förstå programmering?

Programmera en hiss

Tänk dig ett hus med tio våningar och en hiss. På varje våning kan någon trycka på hissknappen för att kalla på hissen, och inuti hissen finns knappar för att bestämma vilken våning den ska åka till. Tänk på att flera personer kan trycka på knappar samtidigt, både inuti hissen och på de olika våningarna.

Skriv en instruktion för hissen

 1. Börja med att fundera på hur hissen vet om den är på väg upp eller ner.
 2. När någon trycker på en knapp, fundera på hur hissen ska agera baserad på var den befinner sig just då och vad nästa destination är.
 3. Efter att ni skrivit instruktionerna, prova gärna att göra instruktionen genom att vara hiss tillsammans med några andra.

Instruktionerna för hissen skulle kunna börja så här:

 • Stå still.
 • Om någon trycker på en knapp på ett våningsplan, börja åka mot det våningsplanet.
 • Om någon trycker på en knapp inuti hissen, börja åka mot det våningsplanet.
 • När hissen passerar en våning, kontrollera om någon har tryckt på knappen på det våningsplanet.
 • När hissen stannar vid ett våningsplan, öppna dörrarna.

Sammanfatta

Sammanfatta och reflektera enskilt och sedan tillsammans med en kompis.

 1. Vad krävdes för att hissen skulle fungera som du tänkt?
 2. Vad är det för skillnad på en hiss och ett förarlöst tåg? Fundera på om en hiss kan ligga på marken och fungera likadant.
 3. Hur påverkar programmerare vår vardag? Utgå till exempel från en hissresa.
 4. Varför är det viktigt att förstå programmering?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att svara på frågan varför vi behöver förstå programmering.

Förberedelser

Innan lektionen behöver du titta igenom filmen med Måns Jonasson i lektionsdel 1. Gör en egen skiss för hur hissen i övningen skulle kunna vara programmerad.

Genomförande

Inled lektionen med att titta på filmen och prata om exempel på hur programmerare påverkar vår vardag. Låt sedan eleverna arbeta två och två och skriva instruktioner för hur en hiss är programmerad. Lektionen avslutas med att eleverna sammanfattar och reflekterar kring betydelsen av att ha kunskap om programmering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 4-6)
Algebra
- Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Sannolikhet och statistik
- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Problemlösning
- Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
- Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 4–6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-