.FILE
Nosa på programmering | åk F-3

Vad kan datorn?

Lektionen handlar om att datorer behöver information och data för att kunna utföra uppgifter.

1

Fixa ett paraply!

Titta på klippet. Samtala tillsammans.

 • Vad handlar klippet om?
 • Vad gör datorn i klippet?
 • Varför gör den så?
 • Vems är datorn?
 • Vad tror du att datorn hade gjort om det hade blivit snöstorm istället för regn? Förklara hur du tänker.
 • Har du någon dator som hjälper dig med något? Ge exempel!
 • Hur får man en dator att göra det man vill att den ska göra?
 • Vad tror du att du skulle behöva göra för att få din dator att ge dig ett paraply?
2

Sammanfatta

Berätta för varandra vad ni har pratat om i grupperna. Fundera tillsammans kring:

 • Vilken information och data behöver datorn? Hjälp er lärare att komma på förslag på instruktioner och data som datorn i klippet måste ha för att kunna plocka fram ett paraply när det behövs.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för att datorer behöver data och instruktioner för att kunna lösa problem.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Titta tillsammans på filmen om datorn som fixar ett paraply. Låt eleverna analysera vad det är de ser med hjälp av stödfrågorna. Avsluta med att samla förslag på vilka instruktioner och vilken typ av data datorn i filmen måste ha för att kunna plocka fram ett paraply vid rätt tidpunkt. Det viktiga med samtalet är att eleverna får förståelse för att en dator bara kan utföra uppdrag som den är programmerad för.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Fixa ett paraply!
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false

-