Vad är internet?

Lektionen handlar om internet och internets historia.

Lektionsförfattare: Jörgen Löwenfeldt

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera internets historia för att ge en bild av hur snabb den tekniska utvecklingen varit.

Förberedelser

Läs igenom texten Sammanfattningen: Den stora berättelsen om internets historia för att få en överblick över internets framväxt. Du kan också utnyttja Du kan också använda Kristina Alexandersons presentation om internethistoria med några nedslag.

Genomförande

Lektionen inleds med ett övergripande samtal om internet i helklass för att fånga upp elevernas förförståelse och få dem att reflektera. Därefter får de en enskild skrivuppgift för att fundera på hur livet innan internet kunde te sig. Den sista uppgiften innan reflektion i helklass är att eleverna svarar på ett antal frågor om internets historia. Svaren på frågorna kan de söka efter på Internetstiftelsens digitala museum Internetmuseum.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, nätverk för datakommunikation

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik, samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som kan bidra till hållbar utveckling.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Samtalsfrågor kring internet

Instruktioner

Arbeta helklass med frågorna.

Vad är internet?

 1. Vad är internet?
 2. Vad använder du internet till?
 3. Hur skulle ditt liv se ut om inte internet fanns?
 4. Vad vore svårast för dig att klara dig utan om internet inte fanns hemma och i skolan?
2 Lektionsdel 2:

Ta reda på mer om hur internet uppstod

Instruktioner

Arbeta enskilt med uppgiften.

Internets historia

Använd en dator och internetmuseum.se för att göra uppgifterna.

 1. Beskriv kortfattat internets historia: Använd orden: 1962, Arpanet (1969), e-post, Björn Eriksen, webben, årets julklapp, Google, Facebook.
 2. Vad användes internet till under 1990-talet?
 3. Varför är webben viktig i internets historia?
 4. Vad hände mer 1996 i internets historia? Hur gamla var dina föräldrar då?
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta med hjälp av frågorna tillsammans i helklass vad ni har lärt er.

Sammanfatta

 • Varför finns internet?
 • Var finns internet?
 • När uppstod internet?
 • Vad är internet?
4 Lektionsdel 4:

Nästa lektion

Instruktioner

Lär dig mer om samhällets digitalisering i lektionen Vad hände på internet när du föddes?.