.FILE 2G 3G 4G 5G
Ettor och nollor
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Vad är upphovsrätt?

Lektionen är en introduktion till begreppet upphovsrätt.

Googla efter bilder på superhjältar

Arbeta i par. Använd Googles söktjänst och bildgoogla på "Superhjältar". Svara på frågorna.

 1. Vilka bilder får ni upp vid er sökning?
 2. Vilka av bilderna får du använda i ett arbete i skolan?
 3. Vilka bilder får ni använda på skolans webbsida?
 4. Får ni använda bilderna på era sociala medieplattformar (Instagram, Snapchat, Facebook med flera)?
 5. Hur vet du om du får använda en bild? Förklara!

Upphovsrätt - så fungerar det

Titta på filmen om upphovsrätt och svara frågorna.

 1. Vad innebär upphovsrätt?
 2. Vad krävs för att något ska skyddas av upphovsrätten?
 3. Hur länge gäller upphovsrätten för något som du har skapat?
 4. Vilka rättigheter har upphovspersonen till det som hen har skapat?
 5. Vad krävs för att du ska få använda material som är skyddat av upphovsrätten?
 6. Vilken fri användning finns det enligt upphovsrätten?

Jag hittade en bild på nätet…

Använd infografiken "Jag hittade en bild, får jag använda den?" för att ta ställning till vilka bilder från internet som du får använda. Motivera dina svar.

Vilka bilder har du rätt att använda eller sprida på internet?

 • en bild av Sveriges statsminister som du har Googlat fram.
 • en bild av din lärare som du själv har tagit.
 • en bild av dig som din kompis har tagit.
 • en bild av skolan som finns på kommunens hemsida.
 • en bild av Stockholm som du hittar på Wikimedia.
Pictogram över upphovsrätt till bilder
Infografik

Hur hittar du fria bilder?

Läs artikeln Hur hittar du bilder som är fria att använda? och svara på frågorna.

 1. Vilka tjänster kan du använda för att hitta bilder via CC Search?
 2. Hur gör du om du vill hitta Creative Commons bilder via Google Sök?
 3. Finns det några fria bilder på Wikimedia som handlar om din hemort? Hur får du använda dem?

Sammanfatta

Diskutera upphovsrättens för- och nackdelar tillsammans. Använd frågorna som stöd.

 1. Vad innebär de rättigheter man får med upphovsrätten?
 2. Om upphovspersonen har rättigheter, vilka skyldigheter har då användaren?
 3. Vilka friheter finns runt upphovsrätten?
 4. Ta ställning för upphovsrätten - vilka är de tre främsta skälen till att upphovsrätten behövs?
 5. Ta ställning mot upphovsrätten -  vilka är de tre främsta skälen till att upphovsrätten inte borde finnas?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge grundläggande kunskap om upphovsrätt framförallt kopplat till material på internet.

Förberedelser

För dig som lärare ger Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet   en bra grund i ämnet. För att få en grundläggande förståelse för eller repetera upphovsrätt kan du ta del av den enkla översikten som finns i filmen i lektionsdel 2.

Genomförande

Lektionen börjar med en övning där eleverna får fundera kring hur de använder bilder de hittar via Google. Gå igenom upphovsrätt och undersök vidare vilka bilder som är fria att använda och sprida på internet. Lektionen avslutas med ett samtal kring upphovsrättens för- och/eller nackdelar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-