.FILE 2G 3G 4G 5G
Grunder i programmering | åk 4-6

Vad är algoritmer?

Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för vad en algoritm är.

Vad vet du om algoritmer?

Fundera först enskilt och sedan i grupp kring:

 1. Vad är en algoritm?
 2. Hur används algoritmer?
 3. Använder du algoritmer?

Vad betyder ordet algoritm?

Titta på filmen. Svara på frågorna.

 1. Vad är en algoritm?
 2. Hur används algoritmer?

Skriv en algoritm

Gör en algoritm som hjälper en robot att svara på frågan:

 • Är detta en kvadrat?

Börja med att definiera vad som är typiskt för en kvadrat.

 • Det är en figur som har fyra sidor.
 • Det är ...

Ta sedan påståendena och gör om dem till ja och nej - frågor: Har figuren fyra sidor? (Ja/Nej).
Om ja, Är de fyra sidorna…

Ett flödesschema som fungerar som en algoritm

Bilden visar en enkel beskrivning (algoritm) för att du ska kunna få svar på frågan: Varför lyser inte lampan?

 • Lampan fungerar inte - varför?
 • Har den el? Ja/Nej - Om nej - Koppla in i väggen
 • Om ja: Är glödlampan hel? Ja/Nej - Om nej - Byt glödlampan
 • Om ja: Köp en ny lampa!

Testa din algoritm

Visa upp ditt flödeschema för en kompis och låt kompisen följa dina instruktioner för att testa algoritmen. Besvara frågorna.

 1. Fungerar din algoritm? Om inte, vad kan vara fel?
 2. Finns det möjligheter att förenkla beskrivningen eller saknas någon del?
 3. Jämför ditt flödesschema med kompisens. Vilka är likheterna och skillnaderna?
 4. Gör en algoritm för klippet nedan.

Vad är algoritmer?

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap och förståelse för begreppet algoritm som är en central del i dagens digitala samhälle.

Förberedelser

Titta på filmen i lektionsdel 2 där Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, beskriver vad en algoritm är. Testa sedan gärna själv alla uppgifter i lektionen. Om du önskar fördjupad kunskap om algoritmer kan du till exempel läsa Internetstiftelsens kostnadsfria internetguide  i ämnet.

Genomförande

Lektionen inleds med tre steg för att bearbeta och ta reda på mer om begreppet algoritm. Därefter får eleverna göra en egen algoritm som de slutligen testar och jämför med en kompis.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 4-6)
Algebra
- Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Sannolikhet och statistik
- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Problemlösning
- Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
- Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 4–6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-