.FILE 2G 3G 4G 5G
Vänskap på nätet | åk F-3

Uppför dig schysst på nätet

Lektionen handlar om normer och regler i digitala miljöer.

Hur är en schysst och snäll klasskompis?

Sätt kryss för de tre påståenden du tycker stämmer bäst. Jämför med varandra och sammanställ gruppens resultat gemensamt.

En schysst och snäll klasskompis

 • kan säga ifrån på ett snällt och trevligt sätt
 • säger emot mig ibland, men är aldrig otrevlig
 • stöttar och hjälper mig om någon annan är elak eller dum
 • bryr sig om mig och vill mig väl
 • frågar mig vad jag tänker och tycker
 • frågar om jag vill vara med om jag står ensam
 • säger positiva och roliga saker till mig och andra
 • ger beröm, peppar och uppmuntrar.

Om det var svårt att välja, fundera på varför det var svårt?

Då blev jag ledsen och arg

Fundera! Först på egen hand, sedan tillsammans.

 1. Har du blivit ledsen, sårad eller arg i klassrummet någon gång? Hur kändes det? Vad gjorde du när det hände?
 2. Har du blivit ledsen, sårad eller arg på skolgården någon gång? Hur kändes det? Vad gjorde du då?
 3. Har du någon gång blivit ledsen, sårad eller arg när du har umgåtts med kompisar på nätet? Hur kändes det? Vad gjorde du då?
 4. Har du någon gång blivit ledsen, sårad eller arg när du eller andra har kommenterat något på nätet? Hur kändes det? Vad gjorde du då?
 5. Finns det någon du kan säga till om du skulle bli ledsen, sårad eller arg för något som händer dig? Vem eller vilka?

En schysst och snäll nätkompis

Är du en schysst och snäll person på internet? Sätt kryss för de tre påståenden du tycker stämmer bäst.

För att vara en schysst och snäll nätkompis:

 • säger jag ifrån på ett snällt sätt
 • säger jag emot ibland, men alltid på ett trevligt sätt
 • stöttar och hjälper jag den som andra är elak eller dum emot
 • bryr jag mig om andra på nätet
 • frågar jag vad andra tänker och tycker
 • säger jag ifrån om någon pratar illa om någon annan
 • säger jag positiva och roliga saker
 • ger jag tummen upp och gillar ofta, men bara det som är positivt
 • ger jag aldrig tummen upp eller gillar sånt som är taskigt eller oschysst - inte ens om jag tycker det är roligt eller håller med.

Var det svårt att välja? Varför tror du att det var svårt?

Säg hej, säg nej, säg till

Oj, admins tips har råkat raderas här och var. Hjälp till att uppdatera gruppens enkla regler.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring normer och regler i digitala miljöer.

Förberedelser

Läs igenom lektionen. Om du tror eller vet att någon i klassen har blivit utsatt för något oschysst eller obehagligt i skolan, på fritiden eller på nätet kan du behöva anpassa formuleringar och frågor. Har eleverna bra rutiner för vem de ska prata med om det händer något på rasten eller i klassrummet? Påminn er gärna tillsammans om vem man kan vända sig till. Efter lektionen ska eleverna känna att de också vet vem de kan och ska prata med om någon är oschysst på nätet.

Genomförande

Be eleverna ta ställning till vad som gör att någon är en schysst kompis. Avsluta varje delmoment med att sammanfatta elevernas tankar. Som sista uppgift ska eleverna agera admin (förklara vad det är så att alla säkert förstår) och fylla i det som saknas. Ni kan antingen göra det gemensamt på en tavla/skärm eller som en enskild skriv- eller bilduppgift.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
- Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
- Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att leva i världen
- Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-