.FILE 2G 3G 4G 5G
Förstå samhällets digitalisering | åk 4-6

Trygg och säker på nätet

Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen.

Vem har ansvar?

Diskutera vem som har störst ansvar för säkerheten vid olika tillfällen. Kryssa den person på listan som du tycker har störst ansvar. Jämför med varandra.

Vem har ansvar för att jag är trygg och säker:

 • på väg till och från skolan (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • på badplatsen (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • i simhallen (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag åker buss, flyg eller tåg (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag åker bil (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • i skolan (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • under min fritidsaktivitet (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag spelar spel online (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag tittar på film eller program (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag lagar mat (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag cyklar (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag leker utomhus med en kompis (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag leker ensam utomhus (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag använder sociala medier (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag chattar (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag söker på YouTube (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • när jag laddar ner appar (jag) (mina föräldrar) (skolan)

Sammanfatta och reflektera

Fundera tillsammans kring vem som har mest ansvar för din trygghet i skolan, i hemmet, på fritiden och på nätet.

 • Skriv ner era tre bästa tips på hur man känner sig säker i skolan, hemma, på fritiden och på nätet.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna sätta ord på sina tankar om vem som bär ansvar för barns och ungas säkerhet.

Förberedelser

Eleverna ska sätta ord på vem de tycker bär ansvar för barns och ungas säkerhet i olika situationer. För att eleverna lättare ska se att ansvaret för deras säkerhet på nätet kan vara både deras egen, de vuxnas eller till exempel ett företags så är det bra om de får jämföra med andra situationer. Läs igenom listan i lektionsdel 1 ”Vem har ansvar” och välj de tre (vid sidan om säkerhet på nätet) som du tror är mest angelägna för din klass att diskutera lite djupare. Elevernas ålder, var de bor, hur de tar sig till och från skolan, hur mycket tid de tillbringar i skolan, på fritids eller ensamma hemma och så vidare avgör vilka områden som passar bäst att ta upp. De förslag ni inte tar upp första gången kan ni gärna återkomma till vid ett senare tillfälle. Här kan du läsa mer om barns och ungas säkerhet på nätet, BRIS  och Rädda Barnen  .

Genomförande

Eleverna arbetar i par med att läsa och markera vem de tycker har ansvar för att de är trygga och säkra i olika situationer. Be dem komma ihåg vilka punkter de var oeniga om. Gå i helklass igenom vilka punkter som eleverna var oeniga om. Fundera kring varför ni var oeniga. Gå sedan vidare och låt eleverna besvara frågorna om de tre punkter du har valt och de punkter som är kopplade till aktiviteter på nätet. Gå igenom svaren tillsammans.

Fördjupning

Listan kan fungera som utgångspunkt för samtal vid ett föräldramöte. Om eleverna har gjort lektionen kan föräldrarna också jämföra sina tankar med hur barnen har resonerat. Det finns ofta en skillnad mellan vad barnen uppfattar som hotfullt och otryggt och vad deras föräldrar uppfattar som hot och otrygghet i barnens vardag.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällsorientering (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4–6)

Tala, lyssna och samtala
- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Centralt innehåll i ämnet teknik årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-