.FILE 2G 3G 4G 5G
Börja förstå livet på nätet | åk F-3

Tänk säkert – låt ingen lura dig

Lektionen handlar om hur man kan bli lurad på nätet.

Vad betyder orden?

Förklara vad orden betyder:

 • lurad
 • bedrägeri
 • betalkort
 • credits (poäng, spelcredits, spelvaluta, spelpengar)
 • digitala konton
 • kontokort
 • avatar

Gustav och mobilspelet

Läs eller lyssna på berättelsen om Gustav och samtala om frågorna.

En pojke står lutad mot ett träd med en mobil i handen
En pojke står lutad mot ett träd och scrollar på en mobil.

Gustav sitter på sitt rum och spelar i mobilen. I köket bråkar mamma och pappa. Det gör de ofta nuförtiden. De bråkar om att mammas kontokort har blivit kapat flera gånger. Pappa tycker inte att mamma har koll på sitt kontokort. Gustav fattar inte riktigt det. Han vet att mamma har koll, hon har alla sina kontokort på samma ställe. Gustav hämtade ett i hennes väska och fotade det för bara ett par dagar sedan. Det har han gjort förut också. Fotografierna har Gustav skickat till en han har träffat på nätet som hjälper honom att köpa "credits", ett slags pengar, i spelet han spelar. Sina "spelcredits" använder Gustav för att köpa saker som hans avatar behöver för att kunna vinna den stora slutstriden.

Gustav stoppar in sina airpods och blundar. Han är trött på att höra grälet. Det har ju inget med honom att göra!

 • Stämmer det att grälet inte har med Gustav att göra? Vad tänker du?
 • Vad är ett kontokort?
 • Vet du vad siffrorna som står på ett kontokort är till för?
 • Varför vill någon att Gustav ska skicka foton av mammans kontokort?
 • Vad innebär det att ett kontokort blir kapat? Vad är det den som kapar kortet vill ha?
 • Spelar du några spel där du behöver digital valuta för att kunna vara spela? Berätta hur du gör för att få tag på den valutan.
 • Vilken slags information om dig eller din familj skulle du inte dela med någon du inte känner? Ge exempel och förklara hur du tänker!
 • Har du blivit lurad någon gång? Berätta för varandra.

Hur känns det för Gustav?

Rita en bild som visar hur Gustav  känner sig när han förstår att han har blivit lurad.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Följ upplägget i lektionen. Det behövs inga förberedelser. Läs gärna berättelsen om "Gustav och mobilspelet" i lektionsdel 2 högt i klassen.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
- Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
- Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att leva i världen
- Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Centralt innehåll ämnet bild (åk 1-3)

I årskurs 1-3

Bildframställning
- Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika
sammanhang.

Bildanalys
- Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-