.FILE 2G 3G 4G 5G
skärm med mobiltelefoner
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt – plugga digitalt på distans

Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

Utmaningar med att arbeta på distans

Vanliga utmaningar för den som arbetar hemma

Forskning har visat att det finns en del utmaningar för den som vill arbeta eller plugga på distans. Men alla tycker inte lika. Ta ställning till påståendena. Svara på frågorna om att arbeta hemma och på distans. Sammanställ klassens, jämför och diskutera era svar med varandra.

 • Att komma igång och plugga hemma är ____: lätt – ganska trögt – svårt
 • När jag pluggar hemma tappar jag ____ koncentrationen: aldrig – sällan – ofta
 • När jag ska plugga hemma sätter jag ____ igång med andra projekt istället: aldrig – sällan – ofta
 • Jag saknar ____ någon att fråga när jag pluggar hemma: aldrig – ibland – ofta
 • Mest saknar jag ____ när jag pluggar hemma: mina kompisar - min lärare - klassrummet
 • Uppgifterna jag förväntas göra hemma är ofta _____ omfattande än i skolan: mer - mindre - lika
 • Vad är det bästa med att plugga/studera hemma?

När man måste studera hemifrån

Storm, smitta eller strejk - då måste man plugga hemma

En storm, smittsamma sjukdomar eller en strejk är exempel på sånt som gör att man kanske inte får komma till sitt arbete eller till sin skola ens om man vill.

Läs artikeln Gymnasieleverna: "Vi saknar kompisarna" om några av de många gymnasieelever som gick i skolan hemifrån under våren 2020 när en pandemi drabbade världen. Internet och möjligheten att arbeta digitalt är självklart för ungdomarna i artikeln, men de upplever både för- och nackdelar med att plugga hemma.

 1. På vilket sätt använder Valerie digitala lösningar för att följa undervisningen hemifrån?
 2. Vad saknar Valerie mest från skolan?
 3. Vilka för- och nackdelar tycker du det finns med det som Valerie säger : "att hon är mer produktiv hemma" alltså gör mer där än i skolan? Motivera ditt svar.
 4. Vilka utmaningar, stressmoment och svårigheter med att gå i skolan hemma upplever ungdomarna i artikeln?
 5. Vilken typ av kommunikation har ungdomarna med sina lärare?
 6. I skolan ser lärarna om en elev är närvarande på en lektion. De kan också se vad man arbetar med under lektionen. Vad säger ungdomarna i artikeln om närvaro och kravet på aktivitet under lektionstid?
 7. Föreställ dig att internet inte fanns.
  Hur tror du att skolan hade sett ut för ungdomarna i artikeln under pandemin utan internet?
  Vad av det de gör digitalt hade varit svårast att göra på andra sätt?

Plugga effektivt

Titta på videon.

Om du inte kan se videoklippet kan det bero på att du inte godkänt cookies, du kan anpassa kakor här och sen ladda om sidan för att se videoklippet.

Att plugga eller arbeta hemma eller på distans är inte alltid så enkelt. Det finns många distraktioner, alltså saker och ting som gör att man inte kommer igång. Sammanfatta de tips som du får i videon.

 1. Skriv ner de distraktioner, saker som kan störa dig när du pluggar.
 2. Skriv ner de tips som du har fått för att plugga mer effektivt.
 3. Testa!
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att ge kunskap om olika utmaningar och möjligheter med att arbeta eller studera digitalt på distans.

Förberedelse

Samhällets digitaliseringen  leder till att arbetsplatser och skolor förändrar sina arbetssätt. Distansarbete blir vanligare och lokaler och arbetssätt görs mer flexibla. Hur påverkar det oss? Forskning visar att det finns både positiva och negativa effekter av att arbeta mer digitalt och på distans. Läs mer:

I lektionsdel 2 kan den som vill låta eleverna svara på frågorna via menti.com. Förbered en menti och se till att alla vet hur de loggar in. Ett tips är att omformulera frågorna i uppgiften och istället skapa ordmoln kring elevernas svar om utmaningarna med att arbeta hemma. Låt gärna eleverna bearbeta svaren och använda dem som underlag för en tipslista om att arbeta hemma.

Genomförande

Titta på videon med William Spetz som väcker igenkänning och ger eleverna förförståelse.

En utmaning som många upplever med att arbeta på distans liknar den situation som många elever har när de gör läxor eller annat skolarbete hemma; det handlar om att kunna koncentrera sig, ha viss disciplin och vara motiverad att komma igång. I lektionsdel 2 får eleverna ta ställning till hur de själva fungerar när de följer skolan på distans.

Efter att ha läst en artikel om några ungdomar som går i skolan på distans ska eleverna sammanfatta sina tankar genom att ge tips och råd till lärare och vuxna om hur de bör stötta barn och unga som går i skolan digitalt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Samhällsresurser och fördelning
- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet Teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Idrott och hälsa

Syfte
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 7-9)

Hälsa och levnadsvanor
- Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
- Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.
- Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
- Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
- Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-