Olika perspektiv på en källa

Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska öva på att vara källkritiska och få förståelse för att det finns olika perspektiv på en källa.

Förberedelser

Uppmuntra eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska under samtalet om bilden. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Inför lektionsdel 2 kan du förbereda dig genom att läsa igenom lärardelen i lektionerna Undersök Google samt Sökkritik.

Genomförande

I lektionsdel 1 arbetar eleverna i par och besvarar frågor om bilden för att reflektera över att olika källor kan ge olika information fast de handlar om samma sak.

I lektionsdel 2 får eleverna öva på att bildgoogla och reflektera över sitt sökresultat.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Arbeta i par. Titta på bilderna och svara på frågorna.

Titta på bilderna och svara på frågorna

Titta på bilden tillsammans med en kamrat. Berätta för varandra vad ni ser. Svara på frågorna – ni kan svara olika.

 • Vad ser du på bilden? Beskriv bilden.
 • Är de två fruktskålarna likadana?
 • Är det samma sorts bananer i bägge skålarna?
 • Varför tror du att det står olika saker under de två skålarna på bilden?
 • Vilken skål skulle du välja om du blev sugen på en banan? Varför då?
 • Vad tror du att personen på bilden gör?
2 Lektionsdel 2:

Bildgoogla

Instruktioner

Pröva att bildsöka med hjälp av  Googles bildsökningstjänst.

Bildsök

Bildgoogla på ”fruktfat” och se vad du får för resultat. Använd Googles bildsökningstjänst. Jämför era resultat med varandra och svara på frågorna.

 • Var det någon bild som gjorde dig förvånad?
 • Fick alla i klassen samma bilder på sin skärm?
 • Om ni fick olika bilder, vad kan det bero på?
3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om att söka på internet genom lektionen Söktips – att hitta det man letar efter.