Nyheter sprids i raketfart

Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt få eleverna att själva reflektera över vad det innebär att vara källkritisk.

Förberedelser

Det kan vara bra att under samtalet om bilden uppmuntra eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Hela lektionen utgår från bilden i lektionsdel 1. Först arbetar eleverna i par och därefter sammanfattar ni i helklass det paren har kommit fram till.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Titta på bilden tillsammans med en kompis. Beskriv vad ni ser. Svara på frågorna – ni kan ha olika svar.

Beskriv bilden

 • Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 • Vad tror du att de två personerna säger till varandra? Hitta tillsammans på ett kort samtal som passar till bilden.
 • Om du fick höra något helt fantastiskt, nästan osannolikt, av en kompis, vad skulle du göra med den informationen?
 • Tror du att det du ser på bilden kan komma som en nyhet i tidningen nästa dag? Varför? Varför inte?
 • Hur tror du det går till när en stor nyhet snabbt sprids över hela världen?
 • För att en nyhet eller ett budskap ska kunna spridas måste det finnas en sändare, en mottagare och ett budskap. Bestäm vem eller vad som är sändare, mottagare och budskap på bilden.
2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Berätta för varandra vad ni svarade på frågorna.

Jämför era förslag om sändare, mottagare och budskap

Jämför era förslag på vem eller vad som är sändare, mottagare och budskap. Samtala om era olika förslag. Kom överens om tre tips som alla borde följa innan man berättar eller sprider en nyhet till andra.

3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Vem är vem på internet? är en lektion som handlar om riskerna att bli lurad på internet.