.FILE 2G 3G 4G 5G
forstorningsglas-wikipedia
Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

Om Wikipedia

Samtala parvis om vad ni vet om Wikipedia.

 1. Vad är Wikipedia?
 2. Vem bidrar med artiklar och material på Wikipedia?
 3. Hur använder du Wikipedia?
 4. Har du någon gång varit tveksam till att använda Wikipedia?
 5. Har du någon gång varit tveksam till något du läst eller sett på Wikipedia?
 6. Vilken bild har du av trovärdigheten hos Wikipedia? Förklara och motivera ditt svar.

Granska artiklar på Wikipedia

Granska två artiklar från Wikipedia med hjälp av frågorna. Jämför resultatet av dina granskningar med hjälp av de markerade kriterierna i frågorna.

 1. Har artikeln redigerats? Hur många gånger?
 2. Vilken status har artikeln? Är den märkt som "utmärkt", "bra" eller "rekommenderad"?
 3. Vilka källor har artikeln? Är de få eller många? Testa länkarna!
 4. Finns det någon diskussion kring innehållet i artikeln?
 5. Hur värderar du trovärdigheten i artikeln?
 6. Skulle du använda någon av artiklarna i ett arbete om Kanada eller Polen? Motivera ditt svar.

Sammanfatta

Diskutera tillsammans vad ni kom fram till när ni undersökte artiklarna. Formulera två råd som kan vara bra att tänka på när man använder Wikipedia som källa till information och fakta.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på Wikipedia.

Förberedelser

Lektionen bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i lektionen Undersök Wikipedia som källa. Om ni inte har arbetat med den eller behöver repetera innehållet i den är det bra att gå igenom presentationen (pdf) och ta del av filmen som handlar om Wikipedia.

Genomförande

Som förförståelse får eleverna repetera vad de vet om Wikipedia två och två. Därefter granskar de två artiklar på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-