.FILE 2G 3G 4G 5G
Börja förstå livet på nätet | åk F-3

Integritet: en introduktion | åk F–3

Lektionen handlar om integritet; om barns rätt till privatliv.

Privat och hemligt

Titta på bilden. Fundera enskilt på frågorna.

Ett barn tittar in genom en sovrumsdörr, därinne sitter en vuxen och läser något privat.
 • Vems är rummet på bilden?
 • Vilka är de två personerna?
 • Vem är det som står i dörren?
 • Vad tror du att den vuxna personen som sitter på sängen gör?
 • Kan du läsa vad som står på skärmen?
 • Vad tror du att den som står i dörren tänker och känner?
 • Har du någon gång varit med om en situation som liknar den du ser på bilden? Minns du hur det kändes?
 • Kan du komma på något som är privat, som man vill ha för sig själv? Sånt som man inte vill visa för någon annan?

Barn har rätt till privatliv

Samtala tillsammans om bilden.

en illustration av ett barn som tittar på en vuexn som tjuvkikar på en digital platta
Ett barn tittar in genom en sovrumsdörr, därinne sitter en vuxen och läser något privat.
 • Har vuxna rätt att titta på eller läsa allt som barn gör?
 • Gör mer öppen. Varför tror du att föräldern på bilden tittar... Många föräldrar är oroliga för vad deras barn gör på nätet. Är det okej att föräldrar övervakar och kontrollerar sina barns datorer eller mobiltelefoner?
 • I paragraf 16 (§16) i Barnkonventionen står det att Barn har rätt till privatliv. Vad betyder det? Ge exempel på sånt som hör till ett barns privatliv.
 • Finns det saker på bilden som är privata?
 • Vad tror du att personerna på bilden tänker och känner? Vad säger de till varandra?

Vad är integritet?

Läs texten tillsammans.

Vad är integritet?

En del delar gärna med sig av alla sina tankar. Andra vill helst inte berätta alls vad de tänker och tycker. Somliga älskar att bli kramade och stå nära någon annan. Andra vill bara att någon rör vid dem ibland. Vissa trivs bäst med att göra saker i fred. Några gillar att visa upp vad de kan och vad de gör.

Alla har olika behov av integritet. Det betyder att vi tycker olika om vad vi vill dela med oss av om oss själva. Rätten till privatliv och integritet gäller alltid, även på nätet.

Hur tycker du att personerna på bilden ska göra för att allas rätt till privatliv och integritet inte ska kränkas? Rita eller berätta!

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till begreppet integritet

Förberedelser

Genomförande

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de
framställs i olika källor,

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
- Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
- Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att leva i världen
- Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-