Granska skolans webbplats

Lektionen ger grundläggande kunskap om de olika delarna i traditionell källkritik.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att träna källkritisk förmåga samt öva sig i att formulera en källkritisk analys.

Förberedelser

Inför den här lektionen rekommenderar vi att du och dina elever har arbetat med innehållet i lektionen Granska syftet med skolans webbplats.

Genomförande

Som förförståelseövning ska eleverna läsa en kort påhittad text och reflektera kring när och hur ofta de slår på sin ”källkritiska radar”. Låt därefter eleverna titta på filmen i lektionsdel 1 och granska skolans webbplats utifrån metoden som presenteras i filmen. Samtala i helklass genom att skriva ett gemensamt pm om resultaten i elevernas analys.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Gör en kritisk läsning

Instruktioner

Läs texten och markera antalet gånger du stannar upp för att tänka kring det du läser. Besvara frågorna.


Enligt en ny undersökning är det farligt för elever att använda mobiltelefoner för skolarbete. Allt fler använder privata mobiltelefoner i skolarbetet visar en studie. Experter anser att denna användning kan göra att elever får bättre skolresultat. Detta har dock Skolverket tystat ner, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.

 • Jag var källkritisk ___ gånger
 • Vilka formuleringar var det som fick dig att vara kritisk? Förklara varför.
 • Om den här texten dök upp i ditt flöde i digitala medier, hur skulle du reagera tror du?
 • Texten är såklart påhittad, men hur långt hann du läsa innan du förstod det?
2 Lektionsdel 2:

En introduktion till den källkritiska analysen

Instruktioner

Titta på filmen som ger en introduktion till en källkritisk metod. Läs sammanfattningen av de klassiska källkritiska begreppen.

De klassiska källkritiska begreppen

Äkthet

 • Är källan vad den uppger sig för att vara?
 • Är källan en kopia eller ett original?
 • Är den falsk eller äkta?

Tid

 • Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön?
 • Hur lång tid efter det inträffade upprättades källan?

Beroende

 • Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor?
 • Är informationen från källan beroende av andra källor? På vilket/vilka sätt?

Tendens

 • Finns det värderingar i informationen från källan?
 • Vems intressen företräder källan?
 • Finns det motstridig information från andra källor?
 • Hur trovärdig är den motstridiga informationen?
3 Lektionsdel 3:

Äkthetskriteriet – är skolans webbplats äkta?

Instruktioner

Arbeta i par och ta ställning till äkthetskritieriet för din skolans webbplats. Svara på frågorna och anteckna era svar.

 • Är webbplatsen vad den utger sig för att vara?  Hur vet en besökare det? Ta fram tydliga exempel.
 • Finns det bilder? Är de ”äkta”?
 • Finns det vittnesmål?
 • Vad är en skola? Hur är din skola? Stämmer bilden av vad en skola är överens med hur din skola är?
 • Skildrar skolans webbplats din skola på ett korrekt och sanningsenligt sätt?

Analystips! I klassisk källkritik ska du ta ställning till om källan är äkta eller falsk. Visa det genom att berätta hur en besökare kan ta ställning till det.

4 Lektionsdel 4:

Aktualitetskriteriet - är skolans webbplats aktuell?

Instruktioner

Arbeta i par och ta ställning till aktualitetskriteriet för din skolas webbplats.

 • Är informationen på webbplatsen aktuell eller inte. Hur kan en besökare avgöra om innehållet är aktuellt ett inte? Spelar det någon roll? Motivera och ta fram exempel.
 • Hur påverkar graden av aktualitet hos källan dess trovärdighet? Spelar det någon roll för trovärdigheten om informationen på skolans webbplats är inaktuell? Motivera!

Analystips! I klassisk källkritik ska du ta ställning till om källan är aktuell. Visa det genom att berätta hur en besökare kan ta ställning till det.

5 Lektionsdel 5:

Beroendekriteriet - är skolans webbplats oberoende?

Instruktioner

Titta på skolans webbplats igen och ta ställning till webbplatsens beroende.

 • Är skolans webbplats oberoende? Hur bedömer du källans beroende?
 • Titta på webbadressen, är webbplatsen fristående eller är den en del av en kommunal/koncerns webbplats?
 • Till vilka andra webbplatser länkar webbplatsen? Är webbplatsen beroende av andra källor? Om ja, hur framgår det?

Analystips! I klassisk källkritik ska du ta ställning till om källan är oberoende. Visa det genom att berätta hur en besökare kan ta ställning till det.

6 Lektionsdel 6:

Tendenskriteriet - är skolans webbplats tendensiös?

Instruktioner

Titta på skolans webbplats och ta ställning till om innehållet är vinklat.

 • Fundera på och ta ställning till om informationen på webbplatsen är vinklad. Om ja, hur?
 • Finns det några dolda eller öppna värderingar som webbplatsen förmedlar? Om så är fallet, vilka?

Analystips! I klassisk källkritik ska du ta ställning till om källan är tendensiös. Visa det genom att berätta hur en besökare kan ta ställning till det.

7 Lektionsdel 7:

Sammanfatta

Instruktioner

Arbeta tillsammans. Använd era anteckningar. Gör en gemensam analys som sammanfattar er källkritiska granskning av skolans webbplats tillsammans.

Nu har ni granskat skolans webbplats med hjälp av de olika kriterierna för en källkritisk analys och tagit ställning till om källan är:

 • aktuell
 • oberoende
 • äkta
 • tendentiös

Använd era slutsatser för att bedöma källans trovärdighet –  är den sann eller sannolik? Glöm inte att koppla analysen om trovärdighet till din inledande analys kring webbplatsens syfte. Redogör för om det är en tillförlitlig källa och i så fall för vem eller vilka.

8 Lektionsdel 8:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om vilken information en webbadress kan förmedla om avsändaren i lektionen Granska och förstå webbadresser.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss