.FILE 2G 3G 4G 5G
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Granska syftet med skolans webbplats

Lektionen handlar om att genom ett källkritiskt förhållningssätt pröva en digital källas tillförlitlighet.

Så kan du granska en källa

Titta på filmen "Granska en webbplats" och svara på frågorna.

 1. Vad är en webbplats?
 2. Beskriv i punktform hur du gör om du vill avgöra syftet bakom webbplatsen YouTube?

Gör utkast till en digital källa – skolans webbplats

Läs uppdraget och arbeta i mindre grupper med att göra enkla skisser och utkast till en officiell webbplats för er skola. Skriv, rita och skissa och ta gärna skärmdumpar av bra exempel om ni hittar några.

Uppdrag: skiss till en webbplats

Föreställ er att skolan saknar en officiell webbplats och att ni har fått i uppdrag att göra en. Ni ska alltså skapa en digital källa, en webbplats, som ska berätta om skolans verksamhet. Inför ett sånt arbete är det en hel del man måste diskutera och ta ställning till. Bland annat: syfte och mål med webbplatsen, vilken målgrupp den vänder sig till, vilken inriktning innehållet på webbplatsen ska ha. Det är en hel del man måste diskutera och bestämma innan man kan börja bygga sin webbplats.

 1. Varför ska skolan ha en webbplats?
 2. Vilket syfte har webbplatsen? Ska den: – sälja – underhålla – påverka – informera
 3. Vem ska besöka webbplatsen? Vilken målgrupp gör ni webbplatsen för?
 4. Vilket innehåll ska finnas på webbplatsen?
 5. Hur väljer ni att presentera innehållet? Med texter, bilder, länkar, filmer eller något annat?

Glöm inte! Motivera alla era förslag i utkastet. Förklara hur de passar er tänkta målgrupp och webbplatsens syfte.

Granska skolans webbplats

Arbeta i samma grupper som tidigare. Läs uppdraget och besök er skolas nuvarande webbplats.

Granska skolans webbplats

Föreställ er att det är första gången ni besöker er skolas webbplats. Tänk er också att ni tillhör samma målgrupp som ni valde att vända er till i ert utkast i förra övningen. Granska och undersök webbplatsen med den personens ögon. Använd frågorna som stöd för att beskriva er skolas webbplats och vilken typ av källa den är.

 1. Beskriv webbplatsen utifrån det första ni ser. Finns det bilder, filmer, länkar, text och så vidare?
 2. Vem tror ni att webbplatsen vänder sig till? Vilka mottagare/besökare är den gjord för? Förklara hur ni tänker.
 3. Vilket syfte har webbplatsen? Är det att: - sälja - underhålla - informera - påverka?

Jämför! Jämför era intryck av skolans nuvarande webbplats med ert förslag. Vilka likheter och/eller skillnader ser ni?

Vad säger om-sidan om webbplatsen?

Läs och arbeta i samma grupper som tidigare med att undersöka webbplatsens "om-sida".

Om sidan

Om-sidan på en webbplats talar bland annat om varför webbplatsen finns, vem den vänder sig till och vilket syfte den har. När man är osäker på vem avsändaren bakom en webbplats är eller vill veta mer om varumärket, företaget eller personen som har sitt namn på webbplatsen är om-sidan en bra plats att börja på. Vad står det på er skolas om-sida?

 1. Står det vilket syfte webbplatsen har och för vem den finns?
 2. Stämmer det som står på om-sidan på skolans webbplats överens med innehållet ni såg när ni undersökte den? Motivera ert svar och ge gärna exempel.
 3. Var det lätt eller svårt att hitta om-sidan på skolans webbplats?
 4. Varför är det bra att känna till om-sidan och den informationen som brukar finns där?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas medvetenhet om källor och källkritik. De övar färdighet genom att de göra en källkritisk granskning av skolans webbplats.

Förberedelser

Du som lärare bör ha sett filmen om att granska en webbplats i lektionsdel 1. Besök också din skolas webbplats. Är den tydlig och transparent? Eller otydlig och svårnavigerad? Oavsett vilket så är det bra om du som lärare har tittat på webbplatsen och noterat eventuella svårigheter innan du sätter eleverna på att göra samma uppgift.

Genomförande

Titta gemensamt på filmen om att granska en webbplats. Låt eleverna arbeta i grupp med uppgifterna och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att diskutera hur och om ni skulle kunna göra webbplatsen tydligare.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-