.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration av kamera och bilderna sociala medier
Introducera källkritik | åk 7-9

Bild som medel för att övertyga

Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

Bilder som väckt diskussion

Fundera tillsammans! Försök att minnas bilder eller kampanjer i traditionell media eller på nätet som har väckt diskussion eller fått kritik. Det kan ha varit  på grund av att de har varit gjorda för att chockera, övertyga, propagera eller väcka starka känslor.

Vad är en fejkad bild?

Titta på bildserien. Arbeta två och två med frågorna som handlar om hur bilder kan användas för olika syften.

Grafisk bild av en mobilskärm, på skärmen syns ett inlägg med två personer som gör tummen upp.
Grafisk bild av en mobilskärm, på skärmen syns ett inlägg med två personer som gör tumme upp. Bredvid dem står två personer som grimaserar och gör tumme ner.
 1. Jämför de två bilderna med varandra. Vad berättar de?
 2. Är någon av bilderna falsk eller fejkad? Förklara hur du tänker.
 3. Om du hade läst en nyhet som berättade att "alla älskar" någonting och det sedan visade sig att det inte var sant - hur hade du reagerat då? Reagerar du på samma sätt om det är en bild som kommer med budskapet?
 4. Vilken av de två bilderna skulle du säga är:
  autentisk, visar den en verklig händelse
  representativ, visar den hur det var på platsen
  tendentiös, vill den som har valt bilden få den som ser den att tycka eller tänka något särskilt?

Välj perspektiv

Vilken vinkel eller vilket perspektiv en fotograf väljer kan göra stor skillnad för vad den som ser en bild uppfattar att den visar. Gör uppgifterna efter att ha tittat på bilderna i den här artikeln från danska tv-stationen TV2 DK.

 • Välj ett av bildparen i artikeln och skriv en kort notis eller längre bildtext till båda bilderna. Vinkla texten så att den stämmer med det bilden visar. Hitta på ett eget ämne - en händelse eller en nyhet - eller välj ett av följande förslag:
  • Så påverkades fredagshandeln av det vackra vädret
  • Så reagerar invånarna på smittspridningen
  • Inställda avgångar
  • Så märks prisraset
 • Kom överens med en eller flera klasskamrater om en plats eller ett objekt att fotografera. Bestäm var och en för sig vilken vinkel och vilket perspektiv ni vill ha. Ta oberoende av varandra några bilder var och jämför sedan resultatet. Diskutera om någon bild visar verkligheten bättre än någon annan.

Titta på två omdiskuterade bilder

Titta på bilderna och svara på frågorna.

En omdiskuterad bild är den av Donald Trumps presidentinstallation. 2017 publicerades en översiktsbild tillsammans med en bild från Obamas installation 2009. Du kan titta på bilderna i här (Publicerade i samband med en artikel på SVT 2017). Svara sedan på frågorna.

 1. Den högra bilden är tagen vid installationen av Barack Obama som president år 2009 och den vänstra visar Donald Trumps presidentinstallation år 2017. Jämför bilderna och diskutera vad ni ser.
 2. Varför tror ni att någon har valt att publicera bilden från Obamas installation tillsammans med den från Trumps?
 3. Visar bilderna sanningen? Förklara och motivera!
 4. Är bilden autentisk, visar den en verklig händelse?
 5. Är bilden representativ, visar den hur det var på platsen?
 6. Är bilden tendentiös, vill den som har valt bilden få den som ser den att tycka eller tänka något särskilt?

Läs om Vita husets reaktion

Läs artikeln från SVT som handlar om reaktionerna efter att de två bilderna hade publicerats. Svara på frågorna.

 1. Hur reagerade Vita husets talesperson på publiceringen av bilderna?
 2. "Medierna hittar på och förvränger bilder när de hävdar att fler kom för att se Obama" säger talespersonen. På vilket sätt menar Vita huset att bilden är förvrängd?
 3. Om bilden av Trumps installation (den högra bilden) hade publicerats för sig själv, tror du då att det hade blivit samma diskussion om antalet personer som var på plats?
 4. Var det rätt eller fel av The New York Times att publicera på Twitter så som de gjorde innan det fanns några officiella siffror av hur många som deltog i Trumps installation? Diskutera!
 5. Skulle den här typen av bildpublicering och debatten efteråt ha varit möjlig utan internet? Vad tror du? Diskutera hur bildpubliceringar i tidningar och tv gick till innan den digitala tekniken fanns och vad internet har betytt för möjligheten att snabbt publicera bilder och nyheter.

Sammanfatta – skriv en lathund

Skriv en lathund/guide som förklarar hur bilder används för att vinkla händelser, genom vad bilden väljer att berätta eller inte.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att bidra till kunskap om hur val av bild påverkar hur innehållet i ett budskap, till exempel en nyhet, uppfattas och värderas.

Förberedelse

Stötta elevernas samtal genom att uppmuntra dem att använda ord och begrepp som: vinklade bilder, perspektiv, propaganda, utesluta, urval, mediebild. Om eleverna inte själva kommer på några exempel på bilder som väckt debatt finns det några exempel i lektionen Granska bilder.

Genomförande

Låt eleverna genomföra lektionen i par eller mindre grupper. Bryt då och då för gemensam sammanfattning av vad eleverna har samtalat om. Målet är att väcka elevernas tankar kring hur en bild kan förstärka, vinkla eller förminska i ett budskap.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-