.FILE 2G 3G 4G 5G
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Granska bilder

Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet.

Se UR:s film Källkritik: Bildsökning

Titta på avsnittet Bildsökning ur serien Källkritik från UR. Svara på frågorna.

 1. Vad symboliserar regnbågen?
 2. Vem är Putin? Vilken inställning har han till det som regnbågssymboliken står för?
 3. Varför får bilden av en regnbågskudde från IKEA som heter "Putin" sådan spridning?  Ta fram flera förklaringar.
 4. Skulle du välja att sprida bilden av regnbågskudden? Motivera ditt svar.
 5. Hur kan man ta reda på om en bild är tillförlitlig eller inte? Beskriv arbetsmodellen.

Granska bilderna

Repetera metoden om att bildsöka som de använde i programmet. Använd den för att ta reda på mer om och svara på frågorna om de tre bilderna.

Bildsökning - metod

 1. Börja med att titta på bilden. Se om det finns olika "kvaliteter" på olika delar av bilden?
 2. Sök sedan efter bildens första publicering genom att "bildgoogla".
 3. Så här bildgooglar du:
  • Högerklicka på den bild som du vill använda och välj alternativet kopiera bildadress.
  • Gå till images.google.com och klistra in bildadressen i sökrutan.
  • Titta igenom sökresultaten.
 4. Kontakta eventuellt bildens upphovsman för att ta reda på mer om syftet med bilden.

Pröva metoden på de tre bilderna och svara på frågorna.

 1. Var finns bilden publicerad?
 2. Hur får bilderna användas?
 3. Vem/vilka är fotograferna?

Undersök fler bilder

Arbeta i par med att ta reda på mer om några kontroversiella, alltså omdiskuterade, bilder.

 1. Ta reda på mer om en eller flera av dessa bildmanipulationer.
  • Arthur Rothstein och hans bild från 30-talets torka.
  • Brian Walskis bilder från Irak-kriget.
  • Peter Guzlis bild från World Trade Center 2001.
  • Roger Fentons kanonkulor.
 2. Presentera vad ni har tagit reda på om bilderna och berätta hur ni upptäckte att det fanns felaktigheter.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionens syfte är att ge grundläggande kunskaper i att söka efter, bestämma ursprung för och granska bilder på internet.

Förberedelser

Titta på avsnittet Bildsökning i serien "Källkritik" från UR  som handlar om att granska bilder. Det tar sin utgångspunkt i Viralgranskarnas arbete med att ta reda på mer om historier som sprids på nätet.

Genomförande

Titta tillsammans på UR-programmet "Källkritik - Bildsökning" om att granska bilder. Låt eleverna besvara frågor om innehållet. Nästa steg är att visa eleverna en metod för att granska bilder kritiskt och låta dem öva på den.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-