Prata om internet

Lektionen handlar om att prata och debattera om internet.

Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera kring vad internet är för dem och vad det kan vara för andra. Genom en debattövning får de också öva på att argumentera för en ståndpunkt, förstå andras åsikter/värderingar samt kritiskt tänkande.

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa igenom instruktionerna för debatten under rubriken ”Genomförande” nedan samt i lektionsdel 2.

Genomförande

Arbetet med den här lektionen bygger på att eleverna utgår från sina egna erfarenheter om internet genom att börja med en individuell skrivuppgift. Efter att de försökt förklara vad internet är ska de debattera med varandra om internets betydelse för människan på gott och ont.

I debattövningen delas eleverna upp i två lag. Det första laget är för frågan och det andra laget är mot. I varje lag deltar fyra elever, För 1–4 och Mot 1–4. Rollen som talare 1 och 4 är något mer krävande eftersom det innebär att hålla ett inlednings- och ett avslutningsanförande. Du som lärare är moderator och fördelar därmed ordet och håller tiden för debatten. De elever som inte hamnar i något lag agerar som publik.

Inled övningen med att kort hälsa välkomna till debatten, presentera debattdeltagarna samt ge ordet till talare 1 från gruppen som är för. Fortsätt sedan att leda debatten och fördela tiden rättvist. Komihåg att berätta för eleverna att det inte finns några rätt eller fel svar i debatten utan att det är en övning i att ”testa” olika ståndpunkter.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, nätverk för datakommunikation.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar.
 • Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Berätta för mormor om internet

Instruktioner

Tänk dig att din mormor ber dig berätta litet om nätet och vad man gör där. Mormor är 95 år gammal. Hon gillar krukväxter, bingo, matlagning och att bläddra i fotoalbum med familjebilder. Hon kan väldigt lite om internet så det gäller att du verkligen försöker förklara för henne på ett så bra sätt som möjligt. Berätta genom att göra uppgifterna skriftligt.

 

 1. Förklara för mormor vad internet är, så att hon förstår.
 2. Berätta om de tre vanligaste platserna som du besöker på internet. Vad gör du där? Ge några exempel och förklara.
 3. Mormor vill också veta varför så många gillar att vara där – förklara för henne vad man som ung får ut av internet.
 4. Berätta om några uttryck som du och dina kompisar använder när ni skriver till era kompisar på mobilen eller på nätet. (Mormor känner bara till ”LOL”.) Förklara några som är bra att kunna och översätt dem för mormor.
 5. Mormor blir väldigt sugen på att testa internet. Vad tycker du hon ska börja med? Något speciellt spel, någon sajt eller aktivitet du kan tipsa om – du vet ju vad hon gillar! Beskriv för henne vad hon kan göra, varför du rekommenderar det och ge henne några kloka råd om vad hon ska tänka på.
2 Lektionsdel 2:

Ha en paneldebatt

Instruktioner

Dags att debattera åsikten att alla borde använda internet! Bilda grupper enligt din lärares instruktioner och gör debattövningen. Argumenten hittar du bland svaren som ni skrev i förra uppgiften.

Så här går debatten till

Alla borde använda internet! Det ena laget är FÖR frågan och det andra laget är MOT. I varje lag finns fyra elever, För 1–4 och Mot 1–4. Läraren är moderator och leder därmed debatten och fördelar tiden mellan de olika talarna.

Moderatorn inleder med att kort hälsa välkomna till debatten, presentera debattdeltagarna och ger därefter ordet till talare 1 i gruppen som är FÖR. Under resten av debatten håller moderatorn koll på tiden och fördelar ordet.

Talare 1

 • Lag 1:s förste talare (cirka 2 minuter) inleder med en introduktion (för motståndarna och publiken). Ämnet ska presenteras övergripande och talaren ska också berätta lagets åsikt. Av introduktionen ska alla förstå ämnet och huvudorsaken till att laget är FÖR frågan.
 • Lag 2:s förste talare (cirka 2 minuter) inleder med en introduktion (för motståndarna och publiken). Inledningen är övergripande och berättar vad laget tycker i frågan. Av introduktionen ska publiken förstå huvudorsaken till att laget är MOT frågan.

Talare 2

 • Lag 1:s andre talare (max 1 minut). Syfte: fördjupning. Sammanfatta kort vad som har sagts i introduktionerna och anknyt till det. Fördjupa med lagets första argument.
 • Lag 2:s andre talare (max 1 minut). Syfte: fördjupning. Sammanfatta kort vad som har sagts innan och anknyt till det. Bemöt lag 1:s första argument och framför lag 2:s första argument.

Talare 3

 • Lag 1:s tredje talare (max 2 minuter). Syfte: fördjupning. Sammanfatta kort vad som har sagts innan och anknyt till det. Bemöt lag 2:s första argument och/eller framför lag 1:s andra argument.
 • Lag 2:s tredje talare (max 2 minuter). Syfte: fördjupning. Sammanfatta kort vad som har sagts innan, anknyt till det. Bemöt lag 1:s andra argument och/eller framför lag 2:s andra argument.

Replikskifte

 • Replikskifte (max 5 x 30 sekunder från varje sida). Nu får debattdeltagarna möjlighet att ställa frågor till varandra eller be om förtydliganden.

Talare 4

 • Lag 1:s fjärde talare (max 2 minuter). Avslutning, sammanfattning och övertygande argumentation från lag 1:s sida i debatten. Avslutningen riktas mest till publiken. Rollen kan förberedas i förväg, men måste också fånga upp vad som sagts i debatten.
 • Lag 2:s fjärde talare (max 2 minuter). Avslutning, sammanfattning och övertygande argumentation från lag 2 i debatten. Avslutningen riktas mest till publiken. Rollen kan förberedas i förväg, men måste också fånga upp vad som sagts i debatten.

Avslutning

Läraren avslutar debatten genom att kort sammanfatta samt tacka debattörer och publik.

3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta och reflektera

Instruktioner

Sammanfatta kort varför internet är viktigt och vilka problem det finns med internet. Jämför med varandra.

Sammanfatta

 1. Sammanfatta kort varför internet är viktigt och vilka problem det finns med internet.
 2. Jämför dina svar med kompisens.
4 Lektionsdel 4:

Lektion att fortsätta med

Instruktioner

Fortsätt arbetet med att förstå internet genom att göra lektionen: Hur fungerar internet?