.FILE
Koll på regler på nätet | åk 4-6

Vilka regler finns på internet?

Lektionen handlar om normer och regler i vardagen och på internet.

1

Regler i skolan

Fundera tillsammans.

 • Vilka gemensamma regler har ni i skolan?
 • Har ni särskilda regler som gäller i klassrummet?
 • Vilka regler finns i matsalen?
 • Vilka regler har ni på fritids?
 • Vilka regler har ni när ni är ute på rast?
 • Har alla skolor samma regler?
 • Varför finns det regler? Skulle det vara någon skillnad om det inte fanns några regler på din skola?
2

Regler på internet

Läs texten tillsammans. Fundera sedan i mindre grupper kring vilka regler som finns på internet.

Regler på nätet

Har du tänkt på att det vi gör på nätet kan nå människor i nästan alla länder? Internet används av människor från hela världen och når människor i länder som har lite olika lagar och regler. Därför fungerar till exempel en del webbplatser och sociala medier inte likadant i alla länder. De är anpassade efter det landets lagstiftning. De allra flesta lagar och regler i Sverige och EU gäller både i den "riktiga" världen och på internet. Men eftersom internet inte har funnits alls lika länge som en del av lagarna behöver de ibland förändras för att fungera  för det som händer på nätet. Till exempel för nya typer av brott som är kopplade till internet. Du vet säkert också att olika tjänster, spel och grupper på nätet kan ha egna regler. Precis på samma sätt som två skolor kan ha lite olika regler för vad man får och inte får göra på rasten till exempel. För alla som använder internet är det bra att känna till vilka lagar och regler som gäller. Ja, det är faktiskt lika självklart som det är att ha koll på trafikreglerna när man ska ut och cykla. Eller hur?

 • Laddar du hem film och musik på nätet?
 • Känner du till vilka lagar och regler som finns för vad du får ladda ner?
 • Spelar du spel på nätet?
 • Känner du till vilka regler som finns för de spel som du spelar på nätet?
 • Använder du söktjänster på nätet?
 • Vet du om det finns regler för de söktjänster som du använder på nätet?
 • Använder du några sociala medier eller chatt-tjänster för att hänga med kompisar på nätet?
 • Vilka regler finns för de tjänsterna?
 • Brukar du använda internet i skolan?
 • Har skolan några regler för vad du får och inte får göra på internet?
 • Varför finns det regler för alla de här tjänsterna? Skulle det vara någon skillnad om reglerna inte fanns?
3

Sammanfatta och reflektera

Rita en bild eller en serie som visar varför det är viktigt med gemensamma regler och lagar på nätet.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att visa eleverna att regler och lagar också gäller på internet.

Förberedelser

Genom att gå igenom några olika regler och lagar som gäller, både i den fysiska och den digitala världen, får eleverna en uppfattning om vad man får och inte får göra på nätet. Detta är en viktig del i den digitala kompetensen, både för att förstå hur samhället påverkas av digitalisering och för att själv bli en kompetent användare.

Läs Polisens sida om it-relaterade brott och ta del av sammanfattningen av brott du kan begå när du skriver eller publicerar något på internet som kan komma att vara aktuella att nämna för eleverna; ha gärna er skolas olika regler lätt åtkomliga. Välj eventuellt ut några av frågorna från lektionen om du inte vill att eleverna arbetar med alla.

Genomförande

Eleverna får utgå från de regler som finns på skolan och hur de tagits fram, för att sedan fundera kring vilka regler och lagar som finns på internet.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Regler i skolan
 • Lektionsdel 2
  Regler på internet
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta och reflektera

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen