.FILE 2G 3G 4G 5G
Lär mer om integritet | åk 7-9

Vilka bilder får synas?

Lektionen handlar om hur normer påverkar vilka bilder vi ser i digitala medier.

Lyssna på Stil Special

Lyssna på inslaget om Instagram och fotografen och konstnären Arvida Byström ur SR programmet Stil Special. Inslaget ligger först i programmet (0.00 - 13.30). Besvara och diskutera frågorna. (Du kan ladda ner programmet här.)

 1. Använder du Instagram eller någon annan social media där bilder har störst betydelse?
 2. Vilket motiv hade bilden du senast publicerade?
 3. Vad får du inte publicera på Instagram? Läs gärna användarreglerna för Instagram och några andra sociala medie-plattformar.
 4. Arvida Byström har just kommit ut med en bok tillsammans med en kollega. Vad är det för bok?
 5. Varifrån kommer bilderna i boken?
 6. Arvida säger att bilderna i boken är intressanta just eftersom de inte får visas. Vad menar hon med det, tror du?
 7. Vad får du veta om Arvida Byström i reportaget?
 8. Sök efter hennes bilder på nätet och beskriv hennes stil.
 9. Reportaget handlar om bilder som plockats bort från Instagram, men hur går det till? Har du eller någon du känner fått någon bild borttagen?
 10. Det här avsnittet av Stil heter "Den stora digitala spegelsalen". Förklara varför avsnittet heter så.
 11. Många konstnärer använder sociala medier för att nå ut med sin konst. Vem eller vad avgör om ett fotografi är konst eller inte?
 12. I reportaget nämns några saker som gör att bilder kan bli borttagna. Vilka normer tycker du att det finns kring: behåring (kroppshår), kroppsvätskor (till exempel mens, snor, svett, blod) och nakenhet?
 13. Är det censur att få en bild borttagen från Instagram eller är det ett brott mot de regler som finns på plattformen?

Läs en artikel

Läs artikeln om Chessie King Därför lägger 24-åringen upp "misslyckade" bilder: "Tidigare hade jag raderat dem direkt". Använd frågorna som stöd för att samtala om artikeln.

 • Är det Chessie gör bra? Motivera!
 • Känner du till några andra bloggare, influencers eller youtubers som har gjort något liknande? Berätta!
 • Chessie nämner vinklar och ljus som en del av vad som påverkade vilka bilder hon delade. Många använder också filter när de fotograferar eller delar bilder. Vad tycker du om det? Är det något du tänker på när du ser andras bilder?

Sammanfatta och reflektera

Titta på  klippet och utgå från frågorna för att sammanfatta lektionen.

Tecknat klipp på en scrollande hand på en mobil, bilder syns i flödet, vissa av dem är blockerade.
 1. Vem eller vilka är det som styr vilka värderingar som vi tar del av på nätet?
 2. Vilken roll tror du att algoritmer spelar för vilka bilder vi tar del av på nätet?
 3. Kan enskilda individer, till exempel du och dina kamrater, påverka vilka värden som förmedlas på nätet? Ge gärna exempel!
 4. Skriv ner dina tre bästa tips till en ung person som vill påverka den bild av världen som förmedlas på nätet.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna tillfälle att reflektera kring hur medier och sociala medier påverkar, speglar och reproducerar normer och värderingar.

Förberedelser

Lyssna på det inledande reportaget i programmet Stil. Läs igenom artikeln om Chessie King Därför lägger 24-åringen upp "misslyckade" bilder: "Tidigare hade jag raderat dem direkt"   och SR-artikeln om romer Mediebilden av romer förändras - antalet artiklar har femdubblats  . Båda artiklarna handlar om hur medier påverkar vår världsbild.

Genomförande

Lyssna på första delen (00.00 - 13.30 min) av Stil Special  i P1 från den 6 april 2018. Inslaget handlar om bilder som plockats bort från Instagram. Låt eleverna arbeta med frågorna till programmet och avsluta med en diskussion om hur traditionella medier och sociala medier påverkar vår syn på olika fenomen samt om - och i så fall hur - våra normer och värderingar påverkas av vad vi ser och hör i medierna.

Fördjupning

Läs även Dagens medias intervju Arvida Byström: "Tumblr var kreativt omvälvande för mig"  .

Undersök mediebilden av någon eller några minoritetsgrupper. Titta gärna på lektionsförslaget om källkritik på samer.se  för inspiration eller lyssna på föreläsningen om bilden av det samiska  . Låt eleverna söka efter artiklar, radio- och tv-program och bilder som handlar om eller visar den eller de minoriteter ni valt. Läs till exempel om mediebilden av muslimer på Uppsala universitets webbplats  .

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-