Viktig information - vad är det?

Lektionen är en grundläggande introduktion till informationssäkerhet.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas medvetenhet om hur olika typer av information har olika värde.

Förberedelse

Titta igenom listan med förslag på information. Hur värderar du själv den? Förbered dig för den händelse att eleverna har olika uppfattning om värdet av några av exemplen. Läs gärna mer om informationssäkerhet (MSB).

Genomförande

Låt eleverna reflektera kring vilken information de anser är viktig och hur de skyddar den, för att sedan värdera innehållet i listorna.

Fördjupning

Gå vidare i samtalet om viktig information genom att låta eleverna fundera kring vad som har varit viktigt för dem (saker de var rädda om när de var yngre, papper och bilder från deras barndom och så vidare) och vad de tror kommer att vara viktig information i deras framtid (betyg, intyg, skolarbeten, information förknippad med arbetslivet). Resonera om hur information kan ha olika värde i olika sammanhang och för olika människor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är viktig information för dig?

Instruktioner

Fundera enskilt kring följande frågor.

Sitt enskilt och besvara frågorna:

1. Vilken information är så viktigt att du kan den utantill?
2. Vilken information sparar du så att bara du kan få tillgång till den?

2 Lektionsdel 2:

Gradera hur viktig informationen är

Instruktioner

Titta på listan med förslag på information som kan behöva hållas säker, skyddad eller inlåst. Hur viktig är informationen? Arbeta tillsammans med en kompis och värdera om informationen.

Gradera listan

1 = livsviktig information

2 = mycket viktig information

3 = viktig information

4 = varken viktig eller oviktig information

5 = oviktig information

 • skolschemat
 • teckningar från förskolan
 • läroboken i historia
 • betygen från årskurs sex
 • dina bebisbilder
 • ditt pass
 • inloggningsuppgifter till mejlen
 • inloggningsuppgifter till skolan dator
 • dagens inlämnade läxa
 • bankinloggning
 • dina bankuppgifter
 • mobiltelefonen
 • ditt personnummer
 • telefonnummer
 • din religiösa tillhörighet
 • klasslistan
 • adressen
 • nycklar
 • betygen från årskurs nio
 • hjärnan
 • dina dagboksanteckningar
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Jämför med varandra och sammanfatta i helklass.

 • Vad är viktig information?
 • Hur hanterar du din viktiga information?
 • Sammanfatta genom att ta fram era bästa tips på hur man ska hantera sin viktiga information.
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Lär dig mer om lösenord och hur man kan skydda sin information i lektionen Skydda dina saker bakom lås och bom.