.FILE 2G 3G 4G 5G
Introducera källkritik | åk 7-9

Vi är alla källor

Lektionen handlar om hur vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

Brukar du dela vad du gör i sociala medier?

Arbeta enskilt med frågorna. Jämför med varandra om ni vill.

 1. Brukar du lägga ut information om dig själv på internet?
  • Vad delar du då? Bilder, filmer eller texter?
  • Om du inte brukar lägga ut information om dig själv, varför gör du inte det?
 2. Vilka olika tjänster eller plattformar använder du på internet?
 3. Beskriv hur du använder dem?
 4. Vem kan ta del av det du lägger ut på nätet? Alla, bara några utvalda, ingen?
 5. Finns det någon information du undviker att lägga ut om dig själv på internet? Ge gärna exempel.

Vi är alla källor

Titta på YouTube-klippet Social Media Experiment.

Sammanfatta

Samtala om klippet Social Media Experiment. Använd frågorna som stöd.

 1. Hur reagerade personerna i filmen? Hur tror du att du hade reagerat?
 2. Vilka positiva saker finns det med att lägga ut information om sig själv?
 3. Vad kan vara mindre positivt med att lägga ut information om sig själv?
 4. Hur tycker du att man ska tänka kring det man lägger ut på nätet?
 5. Nästan ingen i filmen verkar förstå hur en främling kan veta så mycket om dem. Vad tänker du om det? Tror du att de förändrar något i hur de delar information om sig själva på nätet efter det här? I så fall hur och vad?
 6. Kommer du att göra något annorlunda efter att ha sett filmen?

Läs mer

I artikeln Så spåras du med mobilen från internetkunskap.se kan du läsa mer om vilka av dina aktiviteter din mobil håller koll på.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge förståelse för att vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

Förberedelser

Titta på filmen "Social Media Experiment" i lektionsdel 2 och fundera på vilka frågor filmen väcker. Vad är det för informationen vi sprider om oss själva? Det är viktigt att du under samtalet med elever balanserar samtalet så att det inte  skuldbelägger eller skrämmer eleverna för deras vardag på internet.

Genomförande

Eleverna reflekterar kring vad de sprider för information om sig själva i sociala medier och tittar sedan gemensamt på filmen "The social experiment"Gå eventuellt igenom vissa ord för att alla ska förstå innehållet. Låt eleverna sammanfatta innehållet i filmen innan de reflekterar kring vilka för- och nackdelar det finns med att lägga ut personlig information på nätet. Samtalsuppgiften visar eleverna att det kan finnas både positiva och negativa aspekter av att lägga ut information om sig själv på internet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-