Vi är alla källor

Lektionen handlar om hur vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge förståelse för att vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

Förberedelser

Titta på filmen ”Social Media Experiment” i lektionsdel 2 och fundera på vilka frågor filmen väcker. Vad är det för informationen vi sprider om oss själva? Det är viktigt att du under samtalet med elever balanserar samtalet så att det inte  skuldbelägger eller skrämmer eleverna för deras vardag på internet.

Genomförande

Eleverna reflekterar kring vad de sprider för information om sig själva i sociala medier och tittar sedan gemensamt på filmen ”The social experiment”. Gå eventuellt igenom vissa ord för att alla ska förstå innehållet. Låt eleverna sammanfatta innehållet i filmen innan de reflekterar kring vilka för- och nackdelar det finns med att lägga ut personlig information på nätet. Samtalsuppgiften visar eleverna att det kan finnas både positiva och negativa aspekter av att lägga ut information om sig själv på internet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation 

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Delar du med dig om din dag?

Instruktioner

Arbeta enskilt med frågorna. Jämför med varandra om ni vill.

 • Brukar du lägga ut information om dig själv på internet?
  • Vad delar du då? Bilder, filmer eller texter?
  • Om du inte brukar lägga ut information om dig själv, varför gör du inte det?
 • Vilka olika tjänster eller plattformar använder du på internet?
 • Beskriv hur du använder dem?
 • Vem kan ta del av det du lägger ut på nätet? Alla, bara några utvalda, ingen?
 • Finns det någon information du undviker att lägga ut om dig själv på internet? Ge gärna exempel.
2 Lektionsdel 2:

Vi är alla källor

Instruktioner

Titta på YouTube-klippet Social Media Experiment.

3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Samtala om klippet Social Media Experiment . Använd frågorna som stöd.

 • Hur reagerade personerna i filmen? Hur tror du att du hade reagerat?
 • Vilka positiva saker finns det med att lägga ut information om sig själv?
 • Vad kan vara mindre positivt med att lägga ut information om sig själv?
 • Hur tycker du att man ska tänka kring det man lägger ut på nätet?
 • Nästan ingen i filmen verkar förstå hur en främling kan veta så mycket om dem. Vad tänker du om det? Tror du att de förändrar något i hur de delar information om sig själva på nätet efter det här? I så fall hur och vad?
 • Kommer du att göra något annorlunda efter att ha sett filmen?
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Förstå mer om varför det är viktigt med källtillit genom lektionen En introduktion till källtillit.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss