.FILE 2G 3G 4G 5G
Pixelfigurer med äpplen mot rosa bakgrund
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Vårt språk på nätet

Lektionen handlar om hur vi använder språk och symboler när vi kommunicerar på nätet.

Vårt språk i sociala medier

Läs och svara på frågorna.

Språksignaler på nätet

- Vad sjuk du är!!!

Visst har du hört någon säga den meningen med ett skratt till sin kompis? Kanske med en vänskaplig knuff för att betona att det bara är ett skämt. Hur uppfattas samma mening om vi skriver den till någon på nätet?

När vi pratar med varandra använder vi oss av kroppsspråk, till exempel gester, och tonfall för att förtydliga vad vi menar. Vi använder kroppen och rösten för ett slags språksignaler. Om vi råkar göra någon ledsen kan vi oftast se det på personen vi talar med och genast rätta till vårt misstag. På nätet, vid datorn eller på mobilen, måste vi tolka det någon skriver utan stöd av kroppsspråket. Istället använder vi ofta smajlisar och emojis, versaler, memes* och så vidare. Språket på nätet är ofta mer kortfattat. Ibland också lite slarvigare eftersom vi skriver snabbt och använder många förkortningar. Att överdriva är vanligt – både när det gäller kärlek och hat.

* meme: En bild, film, symbol eller liknande som spridits på nätet och blivit så populär att många känner igen den och förstår (den ofta skämtsamma) betydelsen av den.

 1. När använder du smajlisar, emojis, förkortningar och memes? Vilka symboler, tecken och förkortningar använder du för att säga vad? Ge exempel.
 2. Vilka fördelar finns det med att använda symboler istället för ord? Nackdelar?
 3. Hur gör du för att det inte ska bli missförstånd när du skriver på nätet eller i mobilen?
 4. Vi använder ofta starka, överdrivna och värdeladdade ord när vi pratar med varandra på nätet. Finns det en risk att vårt tillspetsade skriftspråk på nätet öppnar upp för missförstånd och konflikter eller förstår man alltid vad alla menar? Motivera.
 5. Vissa menar att vårt språk avslöjar vilka värderingar och vilken attityd vi har. På vilket sätt berättar vårt språk något om oss som personer?
 6. Påverkar ditt nätspråk hur du skriver i andra sammanhang?
 7. Kan nätet uppmuntra till språklig kreativitet? Hur i så fall?

Läs om emojis

Läs texten: "PLATO, emotikoner och kaomoji – nu når smileyn in i våra skärmar" från Internetmuseum. Fundera tillsammans kring:

 • varför vi använder emojis
 • vilka effekter användningen av emojis har på vårt språk?

Skriv med emojis

Skriv en faktatext med enbart emojis. Texten ska ge råd till en elev i er egen ålder kring hur man ska bete sig på nätet (nätetikett). Tips! Använd Emojipedia för att hitta rätt emojis för er text.

Byt texter med varandra och försök att översätta kompisens text till en löpande text med hela ord och meningar. Sammanfatta hur det gick.

 • Var det lätt eller svårt att översätta emojis-texten till en text med ord?
 • Stämmer era kompisars skrivna text överens med den som ni gjorde med hjälp av emojisar?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vårt språkbruk i olika situationer samt hur vi tolkar och värderar bild och symboler.

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa igenom och själv fundera kring uppgifterna i lektionen.

Genomförande

Lektionen inleds med en introduktion kring vårt språk i sociala medier. Därefter får eleverna samtala två och två kring hur vi kommunicerar på nätet. De fortsätter med en skrivuppgift där de uppmanas att använda emojis och andra symboler för att berätta om språk på nätet. Som avslutning på lektionen får de möjlighet att fundera över hur mycket vi tolkar in i en bild och hur kommunikationen påverkas av att alla inte har samma förförståelse för olika symboler och deras värde.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Svenska

Syfte
Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
/.../
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Tala, lyssna och samtala
- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-