.FILE
Nosa på källtillit | åk F-3

Var inte en bildtjuv

Lektionen handlar om att öka förståelsen för hur man får använda andras bilder.

1

Brukar du använda bilder från nätet?

Titta på klippet och fundera på frågorna tillsammans i mindre grupper.

 1. Beskriv klippet och förklara vad du tror att det handlar om.
 2. Brukar du dela eller använda bilder som inte är dina egna? Ge exempel.
 3. Om du vill använda en bild som någon annan har fotograferat eller gjort, hur gör du då? Beskriv!
 4. Har det hänt att någon har använt eller delat någon av dina bilder utan att fråga om lov? Berätta!
2

Lyssna på Farzad

Lyssna på Tisdagskollen med Farzad och svara på frågorna.

 1. Vad är det tjuven har tagit av Farzad?
 2. Tror du att den som tog bilden visste att hen var en tjuv?
 3. Vad ska man göra om man vill använda någon annans bild eller ljud?
 4. Vad kunde den som ville använda Farzads bild ha gjort för att ta reda på vems bild det var?
 5. Hur gör Farzad för att få tag på ljud som han kan använda i programmet?
 6. Vad tror du Farzad hade sagt om den som tog bilden hade frågat om lov? Varför tänker du så?
 7. Känner du till några bild- och ljudbanker som du kan använda fritt?
3

Undersök fria bildtjänster

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om begreppet upphovsrätt och vad det betyder för dem när de vill använda sig av någon annans bilder.

Förberedelser

Lyssna på programmet. Läs eventuellt på om upphovsrätt från Skolverkets webbplats och om bildanvändning här Det är en mycket omfattande lagstiftning och den enkla principen som man som vanlig användare av text och bild behöver känna till är: Sprid eller använd aldrig någon annans material utan att fråga om lov!

Genomförande

Inled med att låta eleverna fundera kring hur de själva använder andras bilder. Lyssna sedan på Tisdagskollen med Farzad som handlar om att någon tar Farzads bild utan att fråga om lov. Låt eleverna jobba två och två med innehållsfrågorna. Avsluta med att samtala om upphovsrätt och bildanvändning.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Brukar du använda bilder från nätet?
 • Lektionsdel 2
  Lyssna på Farzad
 • Lektionsdel 3
  Undersök fria bildtjänster

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen