.FILE
Börja förstå livet på nätet | åk F-3

Var får man fotografera?

Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

1

Brukar du fotografera?

Svara på frågorna och jämför dina svar med en kompis.

 • Har du en mobiltelefon?
 • Brukar du fotografera med din mobil?
 • Vad gillar du att fotografera?
 • Brukar du publicera dina bilder? I så fall var?
 • Har det någon gång hänt att du har funderat på om det är tillåtet eller inte att fotografera där du är?
2

Vad får jag fotografera?

Titta på bilderna och färglägg de bilder som visar vad du får fotografera utan att fråga om lov. Här finns arbetsbladet (PDF).

 • Får du fotografera någon som duschar/badar utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera en sovande person utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera blommor i trädgården utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera en folkmassa som går på gatan, utan att fråga om lov?

 

3

Var får jag fotografera?

Titta på bilderna och färglägg de bilder som föreställer platser där du får lov att fotografera utan att fråga/berätta. Här finns arbetsblad 2.

 • Får du fotografera i ett omklädningsrum?
 • Får du fotografera på en toalett?
 • Får du fotografera på stadens torg?
 • Får du fotografera i skogen?
4

Samtala om var och när du får fotografera

Samtala i mindre grupper om hur ni skulle göra om ni ville fotografera på några olika platser. När skulle ni be om lov och vem skulle ni fråga. Skriv tre råd som ni tycker att den som ska fotografera bör tänka på.

Hur gör du om du vill fotografera:

 • i skolans korridorer
 • i idrottshallen
 • i skogen
 • en sovande kompis
 • en kompis som står i duschen
5

Om något händer

Läs råden om vad du kan göra om du råkar ut för att bli fotograferad eller få din bild publicerad på ett sätt som känns fel eller är olagligt.

Om du eller någon annan råkar ut för något dåligt, obehagligt eller olagligt är det viktigt att du berättar om det. Om något som händer på internet gör dig ledsen, arg eller orolig - säg till. Prata med en kompis, men också med någon vuxen som du litar på. Mycket går att reda ut, bara man pratar om det. Glöm inte att dokumentera.

 • Ta skärmdumpar.
 • Spara mejl och andra meddelanden.
 • För att kunna spåra IP-adresser måste mejlen sparas i original.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om var och när det är olagligt att fotografera och när det enbart är olämpligt att sprida en bild.

Förberedelser

Fräscha upp din kunskap om den lagstiftning som gäller för var och när det råder fotoförbud. Ta reda på vad som gäller i er skola - de lokala reglerna är viktiga. En aspekt av juridik kan vara att svaret på frågan om något är olagligt många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår.

Här kan du läsa mer om Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf

och här råder fotoförbud enligt lag:

 • På platser som är klassade som Skyddsobjekt, till exempel ministerbostäder, kungliga slott och militära anläggningar men också delar av public service lokaler, statliga myndigheter och verk.
 • I domstolar
 • På platser där fotograferingen kan betraktas som kränkande, till exempel i omklädningsrum, på toaletter eller liknande platser. Kränkande fotografering är det också i om fotograferingen sker i smyg på en plats där jag har rätt att vara privat, till exempel av någon som sover eller av någon sedd genom ett fönster.
 • På privat mark eller plats där det råder fotoförbud utfärdat av den som har bestämmanderätt. Till exempel i en privat park, på en festival eller i en galleria.

Genomförande

Läs igenom texterna och svaren till påståendena.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
- Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
- Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att leva i världen
- Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Centralt innehåll ämnet bild (åk 1-3)

I årskurs 1-3

Bildframställning
- Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika
sammanhang.

Bildanalys
- Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Brukar du fotografera?
 • Lektionsdel 2
  Vad får jag fotografera?
 • Lektionsdel 3
  Var får jag fotografera?
 • Lektionsdel 4
  Samtala om var och när du får fotografera
 • Lektionsdel 5
  Om något händer

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-