.FILE 2G 3G 4G 5G
Börja förstå livet på nätet | åk F-3

Vad sprids på nätet?

Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

Vad gör de?

Arbeta i par eller mindre grupper. Titta på klippet och samtala om vad ni ser. Använd frågorna som stöd.

Tecknat klipp av två barn som viskar och tittar på en mobil tillsammans, efteråt skrattar de.

 • Vilka är de två barnen? Berätta vad du tror.
 • Vad gör de? Beskriv vad du ser.
 • Vad tror du att de tittar på?
 • Varför skrattar de?
 • Finns det andra människor runt omkring barnen? Några som vi inte ser? Förklara hur du tänker.
 • Skrattar barnen åt någon annan eller med varandra? Ge förslag på bägge alternativen.
 • Känner du igen det som händer i klippet?

Sammanfatta

Rita eller skriv en berättelse om:

 • vad som händer utanför bilden
 • det barnen tittar på i mobilen
 • vad som hände strax innan det vi ser i det korta klippet
 • vad som kommer att hända strax efter det vi ser i det korta klippet.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas förståelse för hur det som sägs och skrivs på internet kan påverka och skapa reaktioner hos andra.

Förberedelser

Det finns många tänkbara tolkningar av det korta klippet i lektionen. Första tanken kan vara att det handlar om att mobbning, skvaller och nättrakasserier, men låt gärna eleverna fundera kring vilka positiva tolkningar det kan finnas också. Två kompisar som tittar på bilder från en rolig semester? Någon som visar sin vän en rolig film? Förberedelser inför ett hemligt överraskningskalas? Var öppen för var dina elever befinner sig och vilka erfarenheter de lägger in i det de ser.

Genomförande

Titta på klippet. Låt eleverna analysera vad det är de ser med hjälp av stödfrågorna. Avsluta med att reflektera tillsammans innan eleverna får rita eller skriva vad de tror finns utanför bilden, vad de tror har hänt strax innan eller vad de tror kommer att hända härnäst.

Fördjupning

Låt eleverna dramatisera olika situationer kopplade till sina tolkningar av klippet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
- Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
- Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att leva i världen
- Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Centralt innehåll ämnet bild (åk 1-3)

I årskurs 1-3

Bildframställning
- Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika
sammanhang.

Bildanalys
- Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-