.FILE 2G 3G 4G 5G
Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

Vad skyddar upphovsrätten?

Lektionen handlar om upphovsrätt; om rättigheter och skyldigheter kopplade till bildanvändning på internet.

Läs artikel om upphovsrätt

Läs artikeln "Lär dig mer om upphovsrätt" och svara på frågorna.

 1. Vad är en upphovsman?
 2. Vilka rättigheter har en upphovsman till det som han/hon skapar?
 3. Vad innebär det att publicera något man skapat på webben?
 4. Hur får man använda bilder på Google?

Samtala om bilden

Titta på bilden och besvara frågorna.

En tecknad bild av en laptop som gör en målning av en annan laptop.
 1. Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 2. Vad målar konstnären?
 3. Bilden kan sägas vara en "parafras" av Edward Munchs bild Skriet. Ta reda på vad en parafras är. Argumentera för att bilden är en parafras på Skriet.
 4. Bilden kan också sägas innehålla en pastisch på Piet Mondrians abstrakta stil. Ta reda på vad en pastisch är. Argumentera för att bilden är en pastisch.
 5. Ta reda på mer om Edward Munchs bild "Skriet".
 6. Ta reda mer på Piet Mondrians konstnärskap.
 7. Gör en egen parafras eller en pastisch av Munchs bild.

Upphovsrätt - vad krävs?

Fundera och resonera med hjälpa av frågorna.

En tecknad bild av en laptop som gör en målning av en annan laptop.
 1. Vem är upphovsman i bilden ovan?
 2. Vilket är verket i bilden?
 3. Skyddas verket i bilden av upphovsrätten?
 4. Vad är verkshöjd? Läs om begreppet på PRV:s (Patent - och registreringsverket) webbplats.
 5. Vad skyddar upphovsrätten?

Sammanfatta

Sammanfatta vad du kan om upphovsrätt.

 1. Hur får du sprida andras verk på nätet?
 2. Vem eller vad skyddas av upphovsrätten?
 3. Hur länge gäller upphovsrätten?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt få eleverna att själva reflektera över vad det innebär att vara skapare av ett verk och de rättigheter man får i och med det.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera bilden i lektionsdel 1 kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden modell, verk, upphovsman, verkshöjd, skapare, kreatör, målare. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Dela in eleverna i par. Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Hela lektionen utgår från bilden i lektionsdel 1. Först arbetar eleverna i par och därefter sammanfattar ni i helklass det paren kommit fram till.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-