.FILE 2G 3G 4G 5G
Illustrationer för kamera, spöke och pratbubbla
Sex, samtycke och relationer på nätet | åk 7-9

Vad kan man dela på nätet?

Syftet med lektionen är att prata om sexuell kommunikation på nätet.

Oönskade bilder

Lyssna på klippet.

Mellanstadieeleven Matilda: Jag får dickpics minst en gång per dag.

Fundera på egen hand

  • Har du eller någon du känner fått oönskade sexbilder?
  • Har du eller någon du känner skickat oönskade sexbilder?

Hur vanligt är det?

Titta på Diagram 10.13 Barn 12-19 år från Svenskarna och internet 2022 och besvara frågorna.

Oönskade kontakter på nätet bland barn

  • Hur många procent av flickor respektive pojkar i åldern 12-19 år har fått obehagliga bilder av personer de inte känner?
  • Hur många procent av flickor respektive pojkar i åldern 12-19 år har fått obehagliga bilder av personer de känner?
  • Hur många procent av flickor respektive pojkar i åldern 12-19 år har delat bilder på dig som du inte velat ska delas?

Att dela utan samtycke

Välj en artikel och och läs den.

Svara på frågorna och använd den artikel du har läst, som stöd.

  • Vad är sexting, dickpics, nudes?
  • Hur reagerar den som får oönskade bilder med sexuellt innehåll? Ge exempel.
  • Varför kan det vara svårt för unga att prata med någon vuxen om att ha fått oönskade bilder med sexuellt innehåll? Vad tänker du?
  • Måste man gå vidare och ta emot eller skicka bilder bara för att man har sagt ja en gång? Vad tycker du?
  • Nämner artikeln något om skillnaden mellan tjejer och killar när det handlar om att skicka eller ta emot oönskade bilder? Tror du att det är någon skillnad? Berätta!

Sammanfatta

Om du eller någon du känner får oönskade nakenbilder - vet du vad du ska göra då? Fundera på egen hand eller samtala med en valfri kompis.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till samtal till relationer på nätet

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Följ lektionen steg för steg.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

−  har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck

Centralt innehåll i ämnet biologi (årskurs 7-9)

Kropp och hälsa

Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om rela­tioner, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-