Vad är en källa?

Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att visa hur källkritisk tänkande används för att värdera och bearbeta källor

Förberedelser

Uppmuntra eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska under samtalet. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Låt eleverna arbeta med bilden och använda frågorna som stöd i samtalet om källkritiskt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Titta på bilden och samtala tillsammans med en kompis om vad du ser. Svara på frågorna – ni kan ha olika svar.

 • Vad föreställer bilden?
 • Vad tror du att personen på bilden gör?
 • Vad är en källa?
 • Vilka olika källor ser du på bilden?
 • Vad tror du att roboten gör?
 • Vilka fler källor skulle du vilja se på hyllan?
 • Vad tror du att personen på bilden ska använda informationen i källorna till?
 • Vad betyder det som står på skylten – ”Källkritisk granskning”?
2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Berätta för de andra paren vad ni har pratat om. Sammanfatta genom att svara på frågan.

 • Varför är det bra att granska eller undersöka sina källor, göra en källkritisk granskning, innan man använder dem?
3 Lektionsdel 3:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Öva på att jämföra och värdera olika källor genom att göra lektionen Olika perspektiv på en källa.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss