.FILE 2G 3G 4G 5G
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Undersök Wikipedia som källa

Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

Vad är Wikipedia?

Titta på filmen om Wikipedia. Arbeta i par med frågorna om Wikipedia.

 1. Vad är ett uppslagsverk?
 2. Varför finns det uppslagsverk?
 3. Vad är Wikipedia?
 4. Varför finns Wikipedia?
 5. Vem eller vilka kan bidra med innehåll på Wikipedia?
 6. Brukar du skriva på Wikipedia?

Undersök Wikipedias startsida

Undersök Wikipedias startsida www.wikipedia.org och svara på frågorna.

 1. Hur många artiklar finns det på den engelskspråkiga versionen av Wikipedia?
 2. Nämn två språk som har över en miljon artiklar.
 3. Nämn ett språk som har över hundratusen artiklar.
 4. Vilka står bakom Wikipedia? Läs mer på sidan "Om".

En wikiartikel om Wikipedia

Läs artikeln om Wikipedia och besvara frågorna.

 1. När lanserades Wikipedia?
 2. Varför heter sajten Wikipedia?
 3. När lanserades den svenskspråkiga versionen av Wikipedia?
 4. Hur kvalitetsbedöms artiklar på Wikipedia? Vilka kriterier är viktigast?
 5. Hur får du använda artiklar som du hittar på Wikipedia? Varför får du använda materialet?
 6. Vilka får bidra till Wikipedia?

Sammanfatta

Sammanfatta vad du vet om Wikipedia genom att skriva ner tre saker som alla borde veta och kunna om Wikipedia.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna lär sig om webbplatsen Wikipedia och vad som finns där.

Förberedelser

Gå igenom presentationen (PDF) och ta del av filmen som handlar om Wikipedia.

Genomförande

Låt eleverna besvara frågorna i de första lektionsdelarna för att lära sig mer om Wikipedia och avslutningsvis lyfta de tre viktigaste sakerna alla bör veta om Wikipedia.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-