.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration av barn som undersöker smarta prylar
Nosa på programmering | åk F-3

Undersök vad som är programmerat

Lektionen handlar om den digitala tekniken i elevernas närmiljö.

Titta på bilden

Titta på bilden och samtala tillsammans med en kompis om vad du ser.

illustration av barn som undersöker smarta prylar
Två barn som använder digitala prylar – smart klocka, robothund och smart mobiltelefon.

Svara på frågorna – ni kan ha olika svar.

 • Vad föreställer bilden?
 • Vad tror du att personerna på bilden gör?
 • Vad på bilden tror du är programmerat?
 • Vad på bilden kan inte programmeras?
 • Kan tankar programmeras?
 • Kan lampor programmeras?
 • Vem/vilka styr det som programmeras?
 • Vad krävs för att man ska kunna styra det som programmeras?
 • Hur vet man att något är programmerat?
 • Vem bestämmer över hur programmerade saker fungerar?
 • Kan du programmera?
 • Har du saker i skolan som är programmerade?

Smarta saker styrs av artificiell intelligens

Titta på bilden igen. Föreställ dig att allt du ser på bilden är använder artificiell intelligens, alltså AI.

Svara på frågorna.

 1. Vad tror du att sakerna på bilden skulle kunna göra eller lära sig om de hade AI?
 2. Skulle det vara bra eller dåligt om leksakshunden på bilden kunde tänka själv? Kom på en mycket bra sak och en väldigt dålig sak som den skulle kunna göra om den tänkte själv.
 3. Vad skulle du kunna använda sakerna på bilden till om de kunde lära sig precis vad som helst?

Undersök tekniken i skolan

Vilka smarta uppfinningar kan ni hitta i skolan? Gå på upptäcktsfärd parvis och anteckna eller fotografera föremål och funktioner som ni tror är programmerade. Använd frågorna som stöd när ni letar.

 • Finns det teknik som är "självstyrande" i er skola?
 • Finns det teknik i din skolan som använder AI (artificiell intelligens)?
 • Finns det teknik som är programmerad i er skola?
 • Finns det äldre teknik i er skola som inte är programmerad, men som skulle vara programmerad om den köptes in idag?

Rita av en uppfinningarna ni har hittat och som ni tycker är viktig och bra. Skriv en mening om varför ni tycker det.

Skapa en egen smart uppfinning

Arbeta i samma par som tidigare och fundera tillsammans.

 • Saknade ni några uppfinningar?
 • Rita en uppfinning som ni tycker behövs men som inte finns.
 • Vad tror ni att ni behöver kunna för att ni ska bygga er uppfinning?
 • Visa bilderna av era uppfinningar och berätta för de andra hur ni har tänkt bygga dem och vad ni behöver för att bygga dem.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att närma sig programmering genom att titta på den teknik som finns i deras närmiljö.

Förberedelser

Titta på avsnittet "Vad är programmerat?" från UR:s serie "Programmera mera" (se lektionsdel 1).

Genomförande

Titta på programmet tillsammans och prata med eleverna om vad som är programmerat. Låt dem sedan undersöka om det finns smarta uppfinningar i skolan; det kan vara hissar, automatiska dörrar eller annat. Låt eleverna rita av uppfinningarna och sedan fundera på om det finns uppfinningar som de saknar och som de skulle vilja bygga.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i förskoleklassen

Språk och kommunikation
- Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
- Digitala verktyg och medier för kommunikation.
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Natur, teknik, samhälle
- Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
- Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 1-3)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Tekniska lösningar
- Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
- Styrning av föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-