.FILE 2G 3G 4G 5G
karta med noder
Tekniska lösningar - historia och nutid | åk 7-9

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information

Lektionen handlar om internet och andra globala tekniska kommunikationssystem och verktyg.

Internet – vad är det?

Läs och ta tillsammans reda på mer om vad internet är.

Internet- vad är det?

Idag är internet lika naturligt för oss som elektricitet eller telefoni. Nätet finns överallt och vi är ständigt uppkopplade. Vad är internet egentligen, hur började det hela, och vilka är nätets tekniska beståndsdelar?

Läs mer i de fyra artiklarna på Internetmuseum och svara på frågorna.

1962 - Här börjar det

1969 - Välkommen till världen internet

1973 - Så funkar det

1974 - Därför börjar nätverket kallas internet

 • Vad var Arpanet?
 • Vad var det som gjorde "paketutbyte", packet switching speciellt?
 • När skickades det första meddelandet över Arpanet?
 • Var fanns den första datorn som kopplades upp till Arpanet utanför USA?

Vad gör internet unikt?

Läs två artiklar på Internetmuseum:

och svara på frågorna:

 • Varför står det ofta "WWW" i början av adresser på nätet? Vad betyder WWW?
 • Förklara begreppen HTML, URL och HTTP, och skillnaderna mellan dem.
 • Beskriv hur internet styrs utan en central myndighet.
 • Vad är skillnaden mellan en IP-adress och ett domännamn?

Andra globala tekniska system – GPS

Läs och ta reda på mer om: Andra globala tekniska system - GPS

GPS

Internet är ett av flera globala tekniska system som vi använder oss av till vardags. Jämför internet med GPS och mobilnät. Se vilka likheter och skillnader som finns mellan dem kopplat till framväxt, drift och implementation av globala tekniska system.

Läs om GPS på Wikipedia för att hitta svaren på följande frågor:

 • Vem eller vilka uppfann GPS, och vad är GPS en förkortning för?
 • Hur kan GPS-systemet täcka i princip hela jordklotet?
 • Med hur stor noggrannhet kan GPS-systemet bedöma din position på jorden?
 • Beskriv hur positionering med hjälp av GPS använder sig av triangulering.

Andra globala tekniska system – moderna mobilnät

Läs och ta reda på mer om: Andra globala tekniska system - moderna mobilnät

Moderna mobilnät

Internet och GPS började som militära system. Mobiltelefonin utvecklades däremot helt och hållet i det civila samhället.

Läs Wikipediasidan om mobiltelefoni, och besvara följande frågor:

 • Beskriv skillnaden mellan en mobilstation och en basstation.
 • Varför ger mobiltelefoner ifrån sig elektromagnetiska fält?
 • Ge ett eller flera exempel på tekniker som används för att en mobiltelefon ska kunna kommunicera med en basstation.

Avslutande reflektion

Redovisa vad ni lärt er för varandra genom att diskutera likheter och skillnader mellan internet, GPS och mobiltelefoni.

 • Vilka nya globala tekniska system tror ni kommer att behövas i framtiden?
 • Hur underlättar de globala tekniska systemen som finns idag kommunikation mellan människor? Ge exempel.
 • Hur kan globala tekniska system leda till bättre samarbete inom till exempel forskning och vetenskap eller politik?
 • Vilka olika samhällsfunktioner har nytta av globala tekniska system? Ge exempel.
 • Hur skulle kommunikationen mellan människor påverkas om de globala tekniska systemen plötsligt slutade att fungera? Resonera om hur det skulle påverka den enskilda individen, enskilda företag, samhället och stater och länder.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna lära sig hur internet är uppbyggt för att förstå vikten av moderna tekniska kommunikationssystem för utbyte av information.

Genomförande

Dela gärna in eleverna i fyra grupper. Låt grupperna läsa på om och svara på frågor om ett av de fyra ämnesområden kopplade till internet som finns i lektionsupplägget.

När grupperna är klara kan de bilda tvärgrupper redovisa sina insikter för varandra.

Avsluta med gemensam diskussion och utifrån frågorna under lektionsdel 5.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
- Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-