Teknikhistoria: Den första programmeraren

Lektionen handlar om teknikhistoria och den första programmeraren.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge en historisk tillbakablick på programmering.

Förberedelser

Läs på om Ada Lovelaces liv och gärning, till exempel genom att ta del av presentationen.

Genomförande

Följ arbetsgången.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem och nätverk för datakommunikation.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Centralt innehåll historia (årskurs 7–9)

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad kännetecknar en programmerare?

Instruktioner

Fundera och diskutera.

Fundera först enskilt, sedan tillsammans med bänkgrannen. Sammanfatta i helklass.

 • Vad gör en programmerare?
 • Hur är en ”typisk” programmerare? Motivera era förslag.
2 Lektionsdel 2:

Den första programmeraren

Instruktioner

Läs artikeln om Ada Lovelace och svara på frågorna.

3 Lektionsdel 3:

Ta reda på mer om Ada Lovelace

Instruktioner

Arbeta i par och ta reda på mer om Ada Lovelace.

Vad vet du om Ada?

Ta reda  på mer om Ada Lovelace och hennes liv. Använd källor från internet för att besvara frågorna om henne.

 1. Vilka var Adas föräldrar?
 2. Förklara varför Ada ofta kallas den första programmeraren.
 3. Vad hade hon för yrke?
 4. Var det vanligt att en kvinna på 1800-talet valde det yrket?
 5. Ada levde under 1800-talet. Tror du att hennes liv och arbete hade varit annorlunda om hon hade varit man? Hade hennes algoritm och arbete kring ny teknik fått ett annat mottagande? Motivera hur du tänker.
4 Lektionsdel 4:

Skrivuppgift

Instruktioner

Skriv var sin dialog mellan Ada Lovelace och en annan valfri person från 1800-talet. Låt Ada berätta om sin uppfinning. Läs upp dialogerna för varandra.

5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta era intryck av den första programmeraren.

 • Hur var det att vara en programmerare då och hur du tror att det är nu?
6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med lektionen om internets historia

Instruktioner

Lär dig mer om internet och internets historia genom lektionen Vad är internet?.