.FILE 2G 3G 4G 5G
Teknikhistoria och säkerhet | åk 7-9

Teknikhistoria: Den första programmeraren

Lektionen handlar om teknikhistoria och den första programmeraren.

Vad kännetecknar en programmerare?

Fundera först enskilt, sedan tillsammans med bänkgrannen. Sammanfatta i helklass.

  • Vad gör en programmerare?
  • Hur är en "typisk" programmerare? Motivera era förslag.

Den första programmeraren

Vem var Ada Lovelace?

Läs artikeln om Ada Lovelace från utställningen Datadamer på Internetmuseum.se. Svara på frågorna.

Ada Lovelace
Foto: Ada Lovelace av Margaret Sarah Carpenter - Art Work Details page. Public Domain, från Wikimedia Commons.

Ta reda på mer om Ada Lovelace

Vad vet du om Ada?

Ta reda på mer om Ada Lovelace och hennes liv. Använd källor från internet för att besvara frågorna om henne.

  1. Vilka var Adas föräldrar?
  2. Förklara varför Ada ofta kallas den första programmeraren.
  3. Vad hade hon för yrke?
  4. Var det vanligt att en kvinna på 1800-talet valde det yrket?
  5. Ada levde under 1800-talet. Tror du att hennes liv och arbete hade varit annorlunda om hon hade varit man? Hade hennes algoritm och arbete kring ny teknik fått ett annat mottagande? Motivera hur du tänker.

Sammanfatta

Sammanfatta era intryck av Ada, den första programmeraren.

  • Hur var det att vara en programmerare då och hur tror du att det är nu?

Skriv var sin dialog mellan Ada Lovelace och en annan valfri person från 1800-talet. Låt Ada berätta om sin uppfinning. Läs upp dialogerna för varandra.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge en historisk tillbakablick på programmering.

Förberedelser

Läs på om Ada Lovelaces liv och gärning, till exempel genom att ta del av presentationen.

Genomförande

Följ arbetsgången.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Centralt innehåll historia (årskurs 7–9)

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

- Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
- Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

- Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
- Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-