.FILE
Nosa på källkritiska frågor | åk F-3

Sant eller falsk - källkritik | F-3

Lektionen handlar om källkritik och att värdera information.

1

Är det som står sant?

Arbeta två och två. Titta på bilden och berätta om den för varandra. Använd frågorna som stöd.

 • Vad föreställer bilden?
 • Vad står det på telefonens skärm?
 • Vad tror du att det betyder?
 • Vad tror du att personen på bilden tänker om det som står på skärmen?
 • Vad är det för bok som ligger på bordet?
 • Vad tror du att personen på bilden ska göra med boken?
 • Brukar du tro på allt du hör och ser?
 • Varför tror du det står "Nya rön" och "EXTRA" på skärmen?
 • Vad vill bilden berätta?
 • Är det som står på skärmen sant?
 • Vad gör du om du ser, hör eller läser något som du är osäker på om det är sant eller inte?
2

Hitta på en saga

Hitta på en saga med titeln "Ett och ett blir tre". Arbeta gärna tillsammans med en klasskamrat. Använd frågorna och orden i listan som hjälp.

 1. Vem är huvudperson i din saga? Den som har skrivit det som står på skärmen eller någon annan?
 2. Vad betyder det som står på skärmen? Är "Ett" kanske namnet på en hund eller kan "Ett och ett" vara en lekpalats?
 3. Står det något mer om man scrollar på skärmen?
 4. Varför har någon skrivit det som står på skärmen? Vill någon sälja något? Vill någon luras? Är det ett hemligt meddelande som bara vissa förstår? Har någon stavat fel och vad ska det i så fall stå istället?

Tips på ord att använda i sagan:

 • sant
 • falskt
 • information
 • fakta
 • fantasi
 • påhitt
 • kontrollera
 • granska
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att  introducera begreppet källkritik och hur ett källkritiskt förhållningssätt kan hjälpa oss att värdera information.

Förberedelser

Ord som kan stötta elevernas samtal: sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera och granska. Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par, eller projicera den så att alla kan titta tillsammans i klassrummet.

Genomförande

Låt eleverna samtala parvis om bilden med stöd av frågorna. Syftet är att väcka deras tankar om vad det innebär att vara källkritisk. Sammanfatta i helklass och be sedan eleverna skriva egna sagor om om bilden.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Är det som står sant?
 • Lektionsdel 2
  Hitta på en saga

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen