.FILE 2G 3G 4G 5G
Illustration av mobiltelefoner med chattbubblor
Förstå samhällets digitalisering | åk 4-6

Reflektera kring chattspråket

Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

Fattar du?

Titta på klippet och svara på frågorna.

Undersök ditt sms-snack

Undersök ditt språkbruk.

  1. Brukar du skicka meddelanden i digitala kanaler?
  2. Använder du samma ord och uttryck till alla mottagare (till alla du skriver till)? Beskriv!
  3. Innan det fanns digitala kanaler för att skicka meddelanden, hur höll man kontakt då?
  4. Ser dina föräldrars meddelanden ut som dina meddelanden? Beskriv likheter och skillnader.
  5. Läs de meddelanden du har skickat och/eller fått den senaste veckan och anteckna de förkortningar och uttryck du hittar.
  6. Jämför din lista med en kompis. Gör en gemensam ordlista med förklaringar. Skriv ett kort meddelande där ni använder orden/förkortningarna från er lista. Ta med meddelandet till en plats där det finns äldre personer som ni kan fråga om de förstår vad ni har skrivit.

Sammanfatta

Reflektera och fundera med stöd av frågorna!

  • Under den här lektionen har du undersökt din generations språkbruk. Hur tror du att språket kommer att förändras under din livstid?
  • Tror du att de språkliga förändringarna kommer att gå långsammare eller snabbare i framtiden? Motivera!
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för att språk förändras, hur internet påverkar språkbruk och för språkbruk i olika grupper.

Förberedelser

Välj det klipp du och din klass vill titta på som inspiration och lektionsstart. Förbered möjligheten för eleverna att spela in sina intervjuer. En vanlig mobiltelefon fungerar bra. När det handlar om hur en mer digital värld påverkar språkbruket är det främst två aspekter som kan vara bra att uppmärksamma eleverna på: att nya ord och uttryck sprids mycket snabbare än tidigare och att digitala kanaler inneburit ett mer talspråkligt skriftspråk. Läs om hur språket förändras här. 

Genomförande

Låt eleverna svara på frågorna som handlar om sms- och chattspråk. Titta tillsammans på ett av klippen Samirs farsa gissar sms-förkortningar   eller Quiz: Tonårsslang - kaxig, YODO, 1337, gg??   och samtala kort om det. Eleverna arbetar i par med att välja ett eller två sms-ord eller förkortningar som de vill testa. Ge dem i uppdrag att fråga två vuxna/äldre personer om orden/förkortningens betydelse. Om de har möjlighet att spela in samtalen kan de fungera som underlag för vidare arbete.

Fördjupning

Använd de inspelade svaren från elevernas enkäter för att hitta på korta dramatiseringar om missförstånd som kan uppstå när man inte förstår varandra.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällsorientering (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4–6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-